Potilaslähtöisempi, digitaalisempi, resilientimpi ja kestävämpi terveydenhuolto tavoitteeksi EU:ssa

Potilaslähtöisempi, digitaalisempi, resilientimpi ja kestävämpi terveydenhuolto tavoitteeksi EU:ssa

Uutiset

Euroopassa voidaan olla ylpeitä vahvasta ja oikeudenmukaisesta sosiaali- ja terveydenhuollosta, sen perusperiaatteista ja toiminnoista. Silti tarvitaan tekoja, jotta varmistetaan, että kaikki potilaat saavat jatkossakin huippulaatuista hoitoa ja esteettömän pääsyn terveyspalveluihin ja ratkaisujen äärelle.

Terveydenhuollon oltava entistäkin potilaslähtöisempää, digitaalisempaa, resilientimpää ja kestävämpää EU-maissa

Näiden haasteiden ratkaisemiseksi terveydenhuollon on muututtava entistäkin potilaslähtöisemmäksi, digitaalisesti kehittyneemmäksi, resilientimmäksi ja kestävämmäksi. Terveysteknologia (medical technologies) mahdollistaa tämän muutoksen, kunhan se ymmärretään vahvasti osaksi potilastyötä ja terveydenhuoltoa.

Potilaslähtöinen terveydenhuolto

 • Vahvistetaan vastaamista keskeisiin terveyden (esim.
  tarttuvat, ei-tarttuvat, krooniset ja ikään liittyvät sairaudet) sekä potilasturvallisuuden (esim. terveydenhuoltoon liittyvät infektiot ja lääkeresistenssi) haasteisiin.
 • Säilytetään terveysteknologian CE-merkintäjärjestelmä ja parannetaan sitä entisestään tekemällä siitä tehokkaampi ja ennustavampi, samalla mahdollistaen nopeampi pääsy innovaatioihin. Nimetään yksi terveysteknologian vastuutaho, joka valvoo ja varmistaa, että nykyisen sääntelyn tavoitteet täyttyvät.
 • Tehostetaan julkis-yksityiskumppanuuksien roolia innovaatioissa ja toteuttaa ne yhdessä kaikkien sidosryhmien kanssa.
 • Otetaan käyttöön paremman sääntelyn periaatteet vähentämällä päällekkäisyyksiä ja ristiriitaisuuksia sääntelyiden välillä. Kannustetaan jäsenvaltioita yhdenmukaisempaan soveltamiseen, jotta Euroopasta tulisi houkutteleva ympäristö investoinneille, tutkimukselle ja kehitykselle sekä uuden teknologian käyttöönotolle.

Digitaalisesti kehittynyt terveydenhuolto

 • Luodaan paras toimintaympäristö tekoälyä hyödyntävän terveysteknologian kehittämiseksi ja innovaatioiden aikaan saamiseksi, jotta varmistamme ajoissa tapahtuvan potilaiden pääsyn turvallisiin ja tehokkaisiin lääkinnällisiin laitteisiin. Lisäksi tavoitellaan tällä toimialueella maailmanlaajuista johtajuutta.
 • Sijoitetaan digitaaliseen terveyslukutaitoon, jotta kansalaisia, potilaita ja terveydenhuollon ammattilaisia kannustetaan hyödyntämään digitaalisten terveysratkaisujen kaikki mahdollisuudet.
 • Varmistetaan eurooppalainen yhdenmukaisuus digitaalisessa terveyden arvioinnissa. Lisätään rahoitusmekanismeja EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla sekä tarjotaan ohjausta. Tuetaan julkisten hankintakriteerien harmonisointia EU:ssa, jotta edistetään yhteen sopivan terveysteknologian ja muiden digitaalisten terveysratkaisujen hankintaa.
 • Varmistetaan terveystiedon vapaa liikkuvuus EU:ssa osana toimivaa EHDS-järjestelmää.
 • Kehitetään todellinen yhteinen digitaalisen terveyden ja terveysdatan markkina yhdenmukaistamalla EU-maiden lähestymistapaa digitaalisten terveysteknologioiden tunnistamiseen, todentamiseen, turvallisuuteen ja yhteen toimivuuteen.

Resilientti terveydenhuolto

 • Lisätään terveydenhuollon ammattilaisten pysyvyyttä kannustamalla jäsenvaltioita tukemaan heitä tarkoituksenmukaisella terveysteknologialla, digitaalisilla ratkaisuilla, robotiikalla ja automaatiolla.
 • Lisätään Euroopan kilpailukykyä ja autonomiaa kriittisten materiaalien ja komponenttien valmistuksessa.
 • Varmistetaan, että eurooppalaiset yritykset voivat jatkaa elintärkeiden terveysratkaisujen tarjoamista myös kriisiaikoina.
 • Kehitetään tehokkaita toimenpiteitä eurooppalaisten terveydenhuollon ja terveysteknologiayritysten suojelemiseksi kansainvälisen kaupan vääristymiltä ja toimitusketjun häiriöiltä.
 • Varmistetaan kriisivalmius ja reagointi asianmukaisilla sekä hyvin koordinoiduilla toimilla ja kriisien aikaisina yhteisinä hankintoina.
 • Muokataan EU:n sääntelyn viitekehystä siten, että siinä huomioidaan näyttöön perustuva (Real-World Evidence) potilaiden hoito ja samalla taataan lääkinnällisten laitteiden turvallisuus ja käyttökelpoisuus.

Kestävä terveydenhuolto

 • Edistetään kaikkien terveydenhuollon toimijoiden yhteistyötä ja kumppanuuksia systeemimuutoksen saavuttamiseksi ja terveydenhuollon sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen suorituskyvyn jatkuvan parantamisen tukemiseksi.
 • Hyödynnetään vihreän ja digitaalisuuden ohjelmien välistä synergiaa, jotta koko järjestelmän tehokkuutta ja kestävyyttä lisätään.
 • Varmistetaan, että uusi lainsäädäntö on yhdenmukaista alan sääntelyn vaatimusten kanssa ja että sillä parannetaan terveysteknologian suorituskykyä elinkaarinäkökulmasta.
 • Varataan terveysteknologian valmistajille siirtymän toteuttamiseen riittävästi aikaa (ml. tuotantoketjut), jotta potilaat ja ammattilaiset voivat luottaa terveysteknologian keskeytymättömään saatavuuteen.
 • Harmonisoidaan sääntelyä Euroopan sisämarkkinoiden vahvistamiseksi. Sisämarkkinoiden merkitys on keskeinen sekä ympäristönsuojelulle että terveysteknologiateollisuuden kilpailukyvylle Euroopassa.

Eurooppalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon haasteet ovat yhteneväisiä: terveysteknologia auttaa ratkaisemaan niitä

Yhteisiä haasteita eurooppalaiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle ovat muun muassa budjetti- ja henkilöstövaje, ikääntyvän väestön määrän lisääntyminen, ei-tarttuvien sairauksien (esimerkiksi sydänsairaudet ja diabetes) aiheuttama tautitaakka, lisääntyvä mikrobilääkeresistenssi ja vaikkapa uusi pandemiauhka. Lisäksi turvallisuus, varautuminen ja geopoliittinen muutos leimaavat toimintaympäristöä.

Monen haasteeseen löytyy ratkaisu terveysteknologian toimialalta jo nyt.

Mitä terveysteknologialla tarkoitetaan?

Terveysteknologian toimialajärjestö Sailab – MedTech Finland ry:n jäsenyritykset valmistavat, maahantuovat ja/tai jakelevat noin 90 % Suomessa käytössä olevista lääkinnällisistä laitteista ja ihmisen ulkopuoliseen diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista.

Terveysteknologian ratkaisuja on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten, potilaiden sekä omaisten apuna jo nyt yli. 500 000 nimikettä. Ala patentoi Euroopassa toiseksi eniten.

Terveysteknologian käyttötarkoitus on aina lääketieteellinen ja sitä säädellään tiukasti. Hyvinvointiteknologian tarkoitus on tuottaa tietoa tai vaikkapa seurata ihmisen kävelyä, liikuntaa tai esimerkiksi unta. Käyttötarkoitus ei ole kuitenkaan lääketieteellinen eikä alaa säännellä toistaiseksi vastaavalla tavalla kuin terveysteknologiaa.

Lue Sailab – MedTech Finland ry:n EU-vaalitavoitteet oheisesta tiedostosta.

 

Liitteet

Terveysteknologia_EU_vaalit

eu-terveydenhuolto-ja-terveysteknologia.pdf, 3 Mt

Lataa