Ajoitus ja riittävä tarjousaika lisäävät kilpailua

Uutiset

Lyhyempi tarjousaika on yhteydessä alhaisempiin tarjousmääriin ja hankinnan ajoittaminen loma-aikaan vähentää kilpailua, kertoo Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) 20.12.2023 julkaistu tutkimusraportti Kilpailu julkisissa hankinnoissa.

”Tutkimustulos on Sailab – MedTech Finland ry:n näkemystä tukeva: kilpailutusten ajankohdalla ja tarjousajan pituudella on merkitystä.  Loma-aikoina myös yritysten henkilökunta pitää lakisääteisiä lomiaan, mikä vähentää mahdollisuuksia osallistua kilpailutuksiin. Loma-aikojen huomioiminen hankinnoissa on järkevä ja helposti toteutettava keino kilpailun lisäämiseen ja markkinoiden toimivuuden turvaamiseen”, korostaa Sailab – MedTech Finland ry:n elinkeinopolitiikan asiantuntija Hanna Hietala.

Tutkimuksessa todetaan, että hankintakilpailutuksen päättyminen heinäkuussa on yhteydessä muita kuukausia heikompaan kilpailuun.

Sailab – MedTech Finland ry kannustaa hankintayksiköitä huomioimaan loma-ajat vuoden 2024 hankintojen aikatauluja suunniteltaessa.

Hankintayksiköiden keinot kilpailun lisäämiseen

KKV:n tutkimustulosten perusteella kilpailutilanne on Suomessa on heikko, mikä nostaa julkisten hankintojen hintoja. Jätettyjen tarjousten mediaani kolme, ja vuonna 2021 noin 22 prosenttiin hankinnoista saatiin vain yksi tai ei yhtään tarjousta.

Tutkimuksessa tarkasteltiin hankintayksikön päätösvallassa olevia tekijöitä kilpailun lisäämiseksi. Tarjousajan pituus on tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä kilpailun määrään: tarjouksia jätetään enemmän, kun tarjousaika on pidempi.

Tarjoustenjättöajan päättyessä heinäkuussa tarjouksia saadaan selvästi niukemmin kuin muina kuukausina. Muiden kuukausien välillä on vaihtelua, mutta heinäkuu erottuu tutkimuksessa selkeästi huonoimpana ajankohtana kilpailutukselle.

Suurempiin hankintoihin saadaan todennäköisemmin useita tarjouksia. Hankinnan arvon julkaisemisella hankintailmoituksessa ei sen sijaa analyysin mukaan ole tilastollisesti merkittävää yhteyttä siihen, että hankinta saisi vain yhden tarjouksen.

Sailab – MedTech Finland ry kannustaa hankintayksiköitä huomioimaan tutkimustuloksen kilpailutusten suunnittelussa. Pienillä muutoksilla kilpailutusten aikatauluissa kilpailutuksiin voi saada nykyistä enemmän laadukkaita tarjouksia.