Hinta vai laatu edellä terveysteknologian hankinnoissa?

Uutiset

Lääkinnälliset laitteet ja in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet tulevat terveydenhuollon ammattilaisten ja asiakkaiden käyttöön pääsääntöisesti julkisten hankintojen kautta.

Terveysteknologiayritykset katsovat, että alan hankintoja kilpailutetaan tällä hetkellä ensisijaisesti hinnan perusteella. Vähiten painoarvoa koetaan olevan vaikuttavuudella ja ennaltaehkäisyllä.[1]

Yritykset toivoisivat, että kilpailutusten kriteereiksi nostettaisiin nykyistä enemmän laatua ja kokonaisvaltaisuutta. Laadulla ja kokonaisvaltaisella ajattelulla voidaan saavuttaa säästöjä laajemmin yhteiskunnassa, esimerkiksi potilaiden lyhyempiä aikoina osastolla, nopeampana palaamisena työelämään, henkilökunnan työn kuormittavuuden purkuna ja liitännäissairauksien vähenemisenä.

Kilpailu pitää terveysteknologian markkinatarjonnan monipuolisena ja laadukkaana.

Tällä hetkellä hyvinvointialueiden taloushaasteet ohjaavat helposti kilpailuttamaan halvan hinnan perusteella. Kustannusvaikuttavuutta haettaessa painotus on kustannuksissa, vaikuttavuus jää keskustelussa jalkoihin.

Mitä on kustannusvaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa?

Yksi käytetty vaikuttavuuden määritelmä on palvelutuotannolla aikaansaatu myönteinen muutos, esimerkiksi asiakkaan parempi terveys, toimintakyky ja hyvinvointi. (Pitkänen ym. 2020 [2].)

Terveysvaikutuksia voidaan arvioida asiakkaan kokemuksen, kliinisten tulosten tai ammattilaisten arvioiden perusteella. Haettu arvo voi olla myös muuta kuin suora terveyshyöty, esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisten säästynyt aika tai fyysisesti kevyempi työ.

Kustannusvaikuttavuuden tarve on tunnistettu kaikilla hyvinvointialueilla. Toivottavaa on, että tiukassa taloustilanteessa kustannusten painoarvo ei syrjäytä vaikuttavuutta.

Uuden edessä: kustannusvaikuttavuus Suomen hallitusohjelmassa

Kustannusvaikuttavuudesta puhutaan paljon, mutta vielä vahvempaa kansallisesti yhtenäistä ymmärrystä sen sisällöstä sosiaali- ja terveydenhuollossa tarvitaan. Yhteinen ymmärrys syntyy vuorovaikutuksen ja jatkuvan dialogin kautta.

Sailab – MedTech Finlandin kaikille avoimessa webinaarissa 6.11.2023 sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Kari Hakari tulee avaamaan soteuudistuksen ja kustannusvaikuttavuuden kohtalonyhteyttä. Mitä kustannusvaikuttavuudella tarkoitetaan? Mihin ollaan menossa? Syntyykö Suomeen kustannusvaikuttavuuskeskus? Miten se toimisi? Mikä on eri toimijoiden rooli?

Ilmoittaudu mukaan tilaisuuteen tästä linkistä.

Esimerkkejä kustannusvaikuttavista ratkaisuista

Onko yritykselläsi esimerkkejä kustannusvaikuttavista ratkaisuista? Kerro esimerkkisi tällä lomakkeella.

 

Lähteet

[1] Terveysteknologian toimialaselvitys 2022 

[2] Pitkänen, L., Torkki, P., Tolkki, H., Valtakari, M. and Leskelä, R. (2020) Reittiopas vaikuttavuuteen: Vaikuttavuusperustainen ohjaus sote- ja työllisyyspalveluissa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:1. ISBN:978-952-287-820-5. Saatavissa: www.julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161983.