Lausuntopyyntö: näkemyksiä vanhuspalvelulain muutokseen?

Lausuntopyyntö: näkemyksiä vanhuspalvelulain muutokseen?

Uutiset

Sailab – MedTech Finland ry tulee antamaan lausuntonsa Sosiaali- ja terveysministeriön antamasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (980/2012, jäljempänä vanhuspalvelulaki) muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta.

Jäsenyrityksillä mahdollisuus antaa näkemyksiä lausuntoon – vastaa lomakkeella
Sailab – MedTech Finland ry jäsenyritykset voivat osallistua toimialajärjestön yhteisen lausunnon valmisteluun antamalla näkemyksenä jäljempää löytyvällä lomakkeella tai ottamalla yhteyttä suoraan toimitusjohtaja Hollantiin (laura.hollanti@sailab.fi). Näkemykset tulee antaa toimialajärjestölle 13.9.2023 mennessä. Lisäksi yritykset voivat antaa myös oman näkemyksensä suoraan lausuntopalvelun kautta.

Tausta:
Vanhuspalvelulakiin lisättiin vuonna 2020 muun ohella velvoite vähintään 0,7 työntekijän henkilöstömitoituksesta asiakasta kohti iäkkäiden henkilöiden tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon toimintayksiköissä. Mitoituksessa otetaan huomioon vain välitöntä asiakastyötä tekevä henkilöstö.  Henkilöstömitoitusta koskeva säännös säädettiin tulevaksi voimaan täysimääräisesti siirtymäajan jälkeen 1.4.2023, jotta kunnilla ja kuntayhtymillä sekä palveluntuottajilla olisi mahdollisuus varautua merkittävään henkilöstötarpeen sekä kustannusten kasvuun.

Voimaantulosäännöstä muutettiin keväällä 2023 voimaan tulleella lailla (223/2023) niin, että vähimmäismitoitus 0,7 työntekijää asiakasta kohti tulee voimaan 1.12.2023. Sitä ennen mitoituksen on oltava vähintään 0,65 työntekijää asiakasta kohti.

Väestön ikääntyessä eläköityminen ja palvelutarpeiden kasvu ovat edelleen aiheuttaneet kasvavia vaikeuksia henkilöstön saatavuudelle. Toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten sekä niistä seuranneen vaikeutuneen henkilöstötilanteen vuoksi on käynyt ilmeiseksi, että vähintään 0,7 työntekijän mitoitusta asiakasta kohti ei ole mahdollista saavuttaa kaikissa toimintayksiköissä edellä mainittuunkaan määräaikaan mennessä. Tämän vuoksi pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaan iäkkäiden henkilöiden ympärivuorokautisen hoidon 0,7 henkilöstömitoituksen voimaantuloa siirretään alkamaan 1.1.2028, jotta sosiaali- ja terveyspalveluissa voidaan varmistaa tarvittava määrä henkilöstöä.

Lausuntopalveluun pääsee tästä linkistä

Lisätietoja

Hollanti Laura

Laura Hollanti

Toimitusjohtaja

+358 40 741 6299

Liitteet

STM esitys vanhuspalvelulaki

stm-esitys-vanhuspalvelulaki.pdf, 1 Mt

Lataa