Muistilista hyvinvointialuevaltuutetuille: ikäihmisten Suomi ja terveysteknologia

Muistilista hyvinvointialuevaltuutetuille: ikäihmisten Suomi ja terveysteknologia

Uutiset

Sailab – Medtech Finland ry kokosi muistilistan uusien hyvinvointialueiden valtuutetuille siitä, miten ikääntymisen aiheuttamiin haasteisiin voidaan entistä tehokkaammin vastata terveysteknologian avulla ja samalla purkaa hoito- ja hoivatyön ammattilaisten työkuormaa.

Muistilista uusille hyvinvointialuevaltuutetuille

  • Kirjatkaa palvelustrategiaanne terveysteknologian laaja-alainen hyödyntäminen ikäihmisten omaehtoisen elämän tukemisessa, hoidossa ja hoivassa sekä palliatiivisessa vaiheessa.
  • Varmistakaa että apuvälineiden ja muun terveysteknologian luovutusperusteet sekä saatavuus edistävät alueenne ikäihmisten oikeutta hyvään elämään.
  • Lisätkää vaikuttavuuden arviointia ja tavoitteellisuutta ikäihmisten sosiaali- ja terveyspalveluissa. Investointi ennaltaehkäisyyn ja/tai uudenlaiseen ratkaisuun tuottaa parempaa terveyttä pienemmillä kokonaiskustannuksilla. Osaoptimointi tulee kalliiksi.
  • Kehittäkää yritysyhteistyötä Ikäihmisten määrä tulee olemaan niin suuri, että erilaisiin tarpeisiin voidaan vastata vain yhdessä.
  • Luokaa terveysteknologian hankintastrategia. Varmistakaa, että julkiset hankinnat pidetään hajautettuna ja kilpailutukset riittävän pieninä kokonaisuuksina. Terveys on arvon luomista.
  • Ottakaa käyttöön ostomenettely, jossa lääkäreiden ja hoito- ja hoivatyön ammattilaisten ääni kuuluu. Terveysteknologia vaatii asiantuntemusta.
  • Tehkää päätös innovatiivisten hankintamenettelyiden lisäämisestä. Hankintalaki antaa tähän hyvän pohjan.
  • Muistakaa, että terveysteknologia on vahva osa suomalaista hoitoa ja hoivaa. Terveydenhuolto ei toimi sekuntiakaan ilman terveysteknologiaa. Sen tehokkaalla hyödyntämisellä ihmiset alueellanne voivat paremmin ja ammattilaiset jaksavat tehdä työtään.

Suomi ikääntyy ja pitkäikäistyy nopeasti

Suomi ikääntyy Euroopan maista nopeimmin. Vuonna 2040 Suomessa on puolitoista miljoonaa yli 65-vuotiasta. Se on yli neljännes suomalaisista.

Myös pitkäikäisyys yleistyy. Vuonna 1980 oli runsas 5000 elossa olevaa 90-vuotiasta henkilöä. Vuonna 2017 heitä on jo lähes 50 000. Väestöennusteen mukaan yli 90-vuotiaita on 2030 yli 80 000 ja v. 2060 yli 190 000 henkilöä.

Ikääntymisen ja pitkäikäistymisen myötä sairastavuus ja raihnaisuus lisääntyvät

Vaikka ikäihmiset ovat heterogeeninen joukko, vanhenemisen myötä erilaisten sairauksien ilmaantuvuus kasvaa ja raihnaisuus lisääntyy. Yli 90-vuotiaista naisista noin 80 % on monisairaita ja yli 90 -vuotiaista miehistä noin 75 % sairastaa useampaa sairautta. Suomessa terveet elinvuodet päättyvät yli 10 vuotta aiemmin kuin Ruotsissa.

Harvaan asutuilla kunnilla ikääntyneiden prosentuaalinen osuus on merkittävä, ikääntyneiden määrä kasvukeskuksissa on korkea

Suomessa voi olla 2040 peräti 44 kuntaa, joissa yli 65-vuotiaita eläkeläisiä on enemmän kuin työikäistä väestöä. Itä-Suomi, Koillis-Suomi ja Lappi muuttuvat ikärakenteeltaan vielä muuta maata voimakkaammin.

Maakuntakeskusten osalta merkityksellistä vanhusväestön kasvussa verrattuna muuhun Suomeen on vanhusväestön absoluuttiset määrät. Ennusteiden mukaan esimerkiksi Uudellamaalla yli 75-vuotiaita on vuonna 2040 Uudellamaalla yli 110 000 henkeä enemmän kuin nyt.

Esimerkkejä terveysteknologiasta ikääntyneiden elämässä, hoidossa ja hoivassa

Terveysteknologialla tarkoitetaan lääketieteelliseen tarkoitukseen käytettäviä lääkinnällisiä laitteita ja ihmisen ulkopuolella tapahtuvaan (in vitro) diagnostiikkaan käytettäviä lääkinnällisiä laitteita. Terveysteknologian toimiala on jo tällä hetkellä tiukasti säänneltyä sekä EU-tasolla että kansallisesti. Terveysteknologian ratkaisuja on markkinoilla jo nyt yli 500 000 tuotenimikettä. Tähän on kerätty muutamia esimerkkejä kustannusvaikuttavista ratkaisuista.

Elastomeerinen infuusiopumppu ja ruusupotilas: hoitajan matkakilometrit vähenevät ja potilaan vapaus kasvaa

Ruusu on vakava ihon ja ihonalaiskudoksen akuutti bakteeri-infektio, joka edellyttää välitöntä hakeutumista päivystykseen Käypä hoito -työryhmä suosittelee ensisijaiseksi hoidoksi penisilliiniä, joko suonensisäistä tai lihakseen pistettävää. Mikäli pistokset annetaan kotikäynteinä 3–4 kertaa päivässä, hoitaja käy potilaan luona 63–84 kertaa. Hyödyntämällä antibioottipumppua (l. elastomeerinen infuusiopumppu) riittäisi yksi kotikäynti päivässä.

Elsa-pöydän avulla ikääntynyt pääsee itse ylös ja liikkeelle, samalla muiden aikaa vapautuu
Ikääntyneen toimintakyvyn heiketessä on vuoteesta nouseminen jaloilleen usein hankalaa. Voima alaraajoissa ei riitä ponnistamiseen, vaikka kävely tuettuna onnistuisikin. Seisomaan nousuun tarvitaan usein monia avustajia. Nyt riittää yksi. Nappia painamalla vuoteen viereen tuotu sähkötoiminen kävelypöytä eli Elsa-pöytä nostaa seisoma-asentoon, vaikka jaloissa ponnistusvoima ei riitä.

Muistisairaan pesutilanne: yhteenotosta rakentamisella ja suunnittelulla rauhoittava
Vaikka muisti olisi mennyt, eikä ihminen osaisi enää muuten huolehtia hygieniastaan, niin oman itsenäisyyden ja intimiteetin suojaus tulevat kuin selkärangasta. Muistisairaan pesutilanne saattaa usein olla kuin taistelutanner. Tämä kuormittaa hoitajia ja vanhustyön ammattilaisia. Ratkaisuja on paljon: kyljestä avattavia ammeita, potilasta peseviä WC-pönttöjä ja paljon muuta. Miten näitä saadaan alueellanne käyttöön? Miten omaehtoinen elämä sairaudesta huolimatta turvataan?

Ennaltaehkäisevä haavanhoito säästäisi miljoonia vuodessa

Suomessa painehaavoja arvioidaan syntyvän vuosittain 55 000–85 000 potilaalle. Näiden aiheuttamat suorat kustannukset ovat noin 420 miljoonaa euroa. Väestön ikääntymisen sekä diabeteksen ja lihavuuden yleistymisen myötä haavanhoitokulujen oletetaan suurenevan entisestään. Kustannuksista yli 50 % on henkilöstökuluja ja noin 20 % tarvikekuluja. Lisäksi haava aiheuttaa potilaalle kärsimystä ja kipua. Painehaavojen ehkäisykustannukset olisivat vain kymmenesosa niiden aiheuttamista hoitokustannuksista. Miten varmistat omalla alueellasi kustannusvaikuttavan hoidon?

Esimerkkejä on paljon lisää. Lääkkeitä jakelevia robotteja, etäseurattavia sydämentahdistimia, kävelyrobotteja, rollaattoreita tai vaikkapa hengittävästä materiaalista tehtyjä patjoja. Lääkinnälliset laitteet auttavat ikäihmisiä elämään mahdollisimman omaehtoista elämää, ennaltaehkäisevät vakavia haittoja ja keventävät hoitajien tai omaisten työtaakkaa.

HUOM! Terveysteknologia ja sen mahdollisuudet ovat käytössänne jo nyt, joka sekunti.

Terveysteknologialla tarkoitetaan yli 500 000 lääkinnällistä laitetta ja ihmisen ulkopuoliseen diagnostiikkaan tarkoitettua laitetta. Suuri osa ratkaisuista ei ole kalliita, mutta jokainen on vaikuttava. Niiden hyötyjä voidaan lisätä ja hoitotyön kuormittavuutta purkaa entisestään, jos ja kun niin päätetään.

Lisätietoja

Hollanti Laura

Laura Hollanti

Toimitusjohtaja

+358 40 741 6299

Liitteet

Ikäihmisten Suomi ja terveysteknologia_asiakirja

ikaihmisten-suomi-ja-terveysteknologia.pdf, 188 kt

Lataa