Hankintalakiin teknisiä muutoksia

Uutiset

Eduskunnan kesäkuussa hyväksymät hankintalain muutokset (HE 244/2020 vp) astuivat voimaan heinäkuussa. Tehdyt muutokset ovat suurimmaksi osaksi pieniä täydennyksiä.

Jatkossa hankintayksiköillä on oikeus pyytää pakollisia poissulkuperusteita koskeva selvitys myös toimittajan alihankkijana toimivasta tahosta. Poissulkuperusteisiin liittyy myös tarkennus, jonka myötä harkinnanvaraisia poissulkuperusteita voidaan soveltaa myös sellaisissa hankinnoissa, jotka eivät ylitä kynnysarvoja. Muutokset on tehty harmaan talouden torjumiseksi.

Puitejärjestelyissä, jotka liittyvät erityisesti yhteishankintoihin, tulee vastedes ilmoittaa joko hankintojen yhteenlaskettu enimmäismäärä tai enimmäisarvo. Hankintayksikkö ilmoittaa tiedot kilpailutukseen liittyvissä hankinta-asiakirjoissa. Muutoksella pyritään vähentämään kilpailutettavaan määrään liittyviä epäselvyyksiä. Yhteishankintoihin myös liittyvien dynaamisten hankintajärjestelmien osalta voimaan astui mahdollisuus sulkea järjestelmät tilapäisesti, esimerkiksi kesälomakauden aikana.

Julkisten hankintojen ilmoitusalustaa, Hilmaa, kehitetään. Myös EU-kynnysarvot ylittävät hankinnat voi vastedes ilmoittaa suoraan Hilmassa. Kansallisten hankintojen osalta mahdollistetaan vapaaehtoisten jälki-ilmoitusten tekeminen. Hilman järjestelmämuutosten on määrä valmistua tämän vuoden aikana.