Hankintojen kehittäminen vaatii aikaa, yhteistyötä ja rohkeutta

Hankintojen kehittäminen vaatii aikaa, yhteistyötä ja rohkeutta

Uutiset

Terveysteknologian toimialaselvitysten mukaan terveysteknologiayritykset pitivät vuonna 2020 innovaatioiden tuomista markkinoille hieman helpompana kuin vuonna 2019. Positiivisesta kehityksestä huolimatta innovaatioiden tuomista markkinoille voitaisiin entisestään helpottaa esimerkiksi hankintamenettelyjä kehittämällä. Helpompi markkinoille tuominen ja tiiviimpi yhteistyö teknologiatoimittajien kanssa olisi ennen kaikkea potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten etu.

– Nykyiset hankintamenettelyt ovat usein raskaita sekä tilaajille että toimittajille. Hankintoihin kaivattaisiinkin ketteryyttä ja läpinäkyvyyttä. Jotta terveydenhuollon tuottavuutta ja vaikuttavuutta voidaan kehittää hankintojen avulla, on tärkeää tehdä yhteistyötä. On pystyttävä sovittamaan yhteen tilaajan ja toimittajan tarpeet, kyvyt ja osaaminen, toteaa Johnson & Johnson Medical Devicesin Strategic Account Manager Karri Ackalin.

Läpinäkyvyyden vaatimuksen nostaa esiin myös Evondos Oy:n toimitusjohtaja Eetu Koski.

– Yleisesti ottaen hankintoihin liittyvä dokumentointi on Suomessa laadukasta. Osassa tapauksissa dokumentointi ei kuitenkaan ole täysin avointa. Läpinäkyvämpi toiminta edistäisi luotettavuutta, Koski mainitsee.

Ackalin ja Koski toivovat, että vaikuttavuus tai arvopohjaisuus huomioitaisiin hankinnoissa nykyistä useammin.

– Toimittajia voitaisiin hyvin haastaa nykyistä enemmän. Heiltä voitaisiin pyytää enemmän ideoita siihen, kuinka he pystyvät auttamaan terveydenhuoltoa haasteiden ratkomisessa. Vastaavasti tilaajan tulisi jatkuvasti jakaa tietoa nykytilanteesta ja kehityskohteista sekä asettaa tavoitteita. Tiedon jakaminen ja tavoitteiden asettaminen on olennaista, jotta voidaan mitata lopputuloksia vaikuttavuuden näkökulmasta, Ackalin pohtii.

Vaikuttavuuden arvioiminen ja todentaminen ei kuitenkaan ole yksinkertaista, joten yhteistyötä tarvitaan.

– Vaikuttavuuden mittaaminen selkeällä tavalla on haastavaa. Tuntuu, ettei hankintaorganisaatiossa aina ole riittävää osaamista sen hahmottamiseen, mitkä kaikki asiat vaikuttavat siihen, mikä harkituista vaihtoehdoista on kokonaistaloudellisin, Koski sanoo.

Muutos ottaa aikansa ja vaatii rohkeutta

Uusien toimintatapojen omaksuminen ottaa aina aikansa, vaikka tahtotila olisi yhteinen. Etenkään paljon asiantuntemusta vaativat tavat eivät muutu hetkessä.

– Vaikuttavuusperusteisessa hankinnassa ei ole oikotietä menestykseen. Hankintoja tulisi rakentaa ja kehittää yhteistyössä pikkuhiljaa, samalla jatkuvasti oppien, Ackalin mainitsee.

Ajan lisäksi tarvitaan rohkeutta.

– Harmittavan usein asiat tahdotaan tehdä kuten aina ennenkin. Uusia tapoja ja innovaatioita saatetaan yrittää sovittaa vanhojen toimintatapojen päälle, jolloin ei todella uudistuta. Vanhat tavat istuvat tiukassa. Tämän takia hyvä muutosjohtaminen on erityisen tärkeää, Koski toteaa.

Asioiden ajatteleminen uusista näkökulmista voisi edistää innovaatioiden käyttöönottoa myös muilla tavoilla.

– Innovaatioiden hankintaa voi ajatella useista eri näkökulmista. Yksi ajattelutapa, jota toivoisin käytettävän enemmän, on teknologian yhteys hoitajapulan ratkomiseen. Useilla terveysteknologian innovaatioilla pyritään helpottamaan pulaa ammattiosaajista. Ehkä hankintaorganisaatioissa voitaisiin miettiä nykyistä enemmän sitä, mikä merkitys työssä käytettävällä teknologialla on terveydenhuollon organisaation vetovoimaisuuteen työpaikkana, Koski esittää.

Markkinavuoropuhelu koetaan toimivaksi käytännöksi

Sekä Koski että Ackalin näkevät hankintayhteistyön tulevaisuuden valoisana. Joissain kilpailutuksissa jo käytössä oleva markkinavuoropuhelu koetaan toimivaksi ja avoimuutta lisääväksi käytännöksi.

– Aktiivinen vuoropuhelu hankintaosapuolten kanssa toimii, ja olen huomannut siinä viime vuosina ilahduttavia muutoksia. Ilmassa on selkeästi halua kehittää hankintoja vaikuttavampaan ja innovatiivisempaan suuntaan, Ackalin toteaa.

Yhteistyöhalukkuuden lisäksi ymmärrys digitalisaation mahdollisuuksista paranee jatkuvasti.

– Mielestäni digitalisaation mahdollisuuksien ymmärtäminen ja siihen liittyvä osaaminen ovat Suomessa kehittyneet viime vuosina. Suomessa helposti ajatellaan muiden olevan parempia, mutta voisimme hyvin olla ylpeitä osaamisestamme. Olemme tässä asiassa Euroopan kärkeä, Koski tiivistää.

 

Tutustu myös Terveysteknologian hyvän hankinnan huoneentauluihin.