Kansallinen terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikkö kutsuu terveysteknologiayritykset yhteistyöhön

Kansallinen terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikkö kutsuu terveysteknologiayritykset yhteistyöhön

Uutiset

Kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö FinCCHTA (Finnish Coordinating Center for Health Technology Assessment) arvioi terveydenhuollon menetelmiä ja koordinoi hoitoteknologioiden arviointia Suomessa. Yksikkö toivoo terveysteknologiayrityksiä mukaan yhteistyöhön edistämään vaikuttavien menetelmien käyttöä ja kustannusvaikuttavuutta terveydenhuollossa.

‒ FinCCHTA:n toiminta alkoi vuoden 2018 alussa sen jälkeen, kun Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tehtäväksi oli määritelty terveydenhuollon menetelmien arviointia sairaanhoitopiireissä koskevat koordinaatiotehtävät. Kansallisen arviointityön lisäksi FinCCHTA tekee kansainvälistä yhteistyötä toimien Suomen yhteyspisteenä kansainväliseen HTA-toimintaan, kertoo yksikön päällikkö, tutkimus- ja arviointiylilääkäri Miia Turpeinen.

HTA tarkoittaa terveydenhuollon menetelmien arviointia, ja kirjainlyhenne tulee sanoista Health Technology Assessment. Arviointien tarkoituksena on tunnistaa muun muassa terveysteknologian vaikuttavuus ja potilaille sekä terapia-alueille tuotettava hyöty. Arviointituloksia käytetään päätöksenteon tukena harkittaessa uusien laitteiden ja menetelmien käyttöönottoa.

‒ FinCCHTA:n toiminnan alkuaikoina on keskitytty pitkälti lääkehoitojen arviointiin. Jatkossa onkin tarkoitus kohdentaa voimavaroja ei-lääkkeellisten menetelmien, kuten laitteiden arviointiin. Ei-lääkkeellisten menetelmien arviointiin liittyen on suunniteltu, että arvioinnissa yritysten rooli olisi aktiivisempi. Yritykset voisivat itse toimittaa materiaalia arvioitavaksi, ja yritysten olisi mahdollista kommentoida yksikön tekemiä arviointeja, Turpeinen kertoo.

FinCCHTA:lla toivotaan, että terveysteknologian arviointeihin syntyy yhteisen tekemisen tapa, josta hyötyvät sekä laitteiden myyjät että ostajat.

‒ Arvioinnit voi nähdä mahdollisuutena saada uusi teknologia käyttöön ja markkinoille entistä nopeammin. Lisäksi laitteen tai palvelun hankinnan jälkeen jatkuva yhteistyö helpottaisi tiedon keräämistä tutkimukselliseen käyttöön, ja kertyvää dataa voisi hyödyntää menetelmien vaikuttavuuden arvioimisessa ja avoimena olleisiin kysymyksiin vastaamisessa, Turpeinen mainitsee.

Menetelmiä arvioidaan erilaisilla malleilla

Terveydenhuollon menetelmien arviointiin on olemassa erilaisia arviointimalleja. Mallin valintaan vaikuttaa esimerkiksi se, arvioidaanko esimerkiksi lääkettä vai terveydenhuollossa käytettävää mobiilisovellusta. Mobiilisovellusten ja tekoälyä ja robotiikkaa hyödyntävien ratkaisujen arvioimiseen käytetään niin kutsuttua Digi-HTA-mallia. Digi-HTA-menetelmällä on arvioitu esimerkiksi Sailab ‒ MedTech Finland ry:n jäsenyrityksen Evondosin lääkeannostelupalvelu.

‒ Erityisesti digitaalisten teknologioiden ja Digi-HTA:n osalta toivomme, että arviointia voitaisiin tehdä proaktiivisesti jo tuotekehitysvaiheessa. Digitaalisia ratkaisuja kehittävät yritykset voivat esimerkiksi kysyä näkemyksiämme siihen, millaista näyttöä arvioinnin tueksi tarvitaan ja millaista tietoa tuotekehitysvaiheessa olisi hyödyllistä kerätä, Turpeinen sanoo.

Turpeinen näkee, että arvioinnit ovat objektiivisia tiivistelmiä siitä, mitä hoitomenetelmästä tiedetään arvioinnin ajankohtana. Arvioinneissa on myös selkeästi esillä asiat, jotka ovat menetelmiin liittyen ovat vielä epäselviä. Terveydenhuollon ammattilaiset voivat hyödyntää arviointeja saadakseen nopeasti yleiskuvauksen eri menetelmistä, ja arvioinnit ovat myös potilaiden luettavissa. Ensisijaisesti arvioinnit on kuitenkin kirjoitettu päätöksenteon tueksi.

‒ Suurimpaan osaan arvioinneista aloite tulee sairaaloista, kun uusien menetelmien tai laitteiden käyttöönottoa harkitaan. Verkkosivuiltamme löytyvä aihe-ehdotuslomake on kuitenkin avoin kaikille, ja sivuilta näkee myös, mitä aiheita on jo ehdotettu käsiteltäväksi tai käsitelty, Turpeinen muistuttaa.

Sailab toivoo terveysteknologian arviointia kehitettävän omana kokonaisuutenaan

Sailab – MedTech Finland tiivistää mielellään yhteistyötään FinCCHTA:n kanssa. Yhdistys näkee, että tarkoituksenmukainen terveysteknologian arviointityö (HTA) tukee kestävän ja arvopohjaisen sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteita ja on osa sen toteuttamista.

Arvioinnin osalta on kuitenkin huomattava, että terveysteknologia poikkeaa lääkkeistä merkittävästi. Tästä syystä lääkkeiden arviointimenetelmät ja -mittarit eivät sovellu terveysteknologian arviointiin, vaan terveysteknologian arviointia on kehitettävä omana kokonaisuutenaan. Sailab on tiedottanut terveysteknologian arviointia koskevista näkemyksistään vuoden 2020 loppupuolella. Lisää Sailabin näkemyksistä on luettavissa täällä.