Suomalaisen ja koko eurooppalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon on rakennuttava kestävälle pohjalle – terveysteknologian arviointia (HTA) kehitettävä vahvasti omana kokonaisuutenaan

Suomalaisen ja koko eurooppalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon on rakennuttava kestävälle pohjalle – terveysteknologian arviointia (HTA) kehitettävä vahvasti omana kokonaisuutenaan

Uutiset

Terveysteknologia muuttaa merkittävästi nykyisiä hoito- ja hoivakäytäntöjä ja vie painopisteen sairauden hoidosta entistä enemmän terveyttä ylläpitävään ja sairauksia ennaltaehkäisevään suuntaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuutta voidaan lisätä merkittävästi terveysteknologiaa hyödyntämällä.

Terveysteknologialla tarkoitetaan lääkinnällisiä laitteita ja in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita sekä näihin rinnastettavia ratkaisuja. Esimerkiksi sydämentahdistimet, viruksenkuljetusputket, sädehoidon ja kuvantamisen laitteet ja katetrit ovat terveysteknologiaa. Ratkaisuja on Euroopan markkinoilla yli 500 000.

Uusien terveysteknologiaratkaisujen pääsyä markkinoille on vahvistettava. Ratkaisujen hyödyntämistä on tuettava potilaiden nykyistäkin tehokkaammassa diagnosoinnissa, hoidossa ja seurannassa.

EU-komissio on käynnistänyt keskustelun Terveysteknologian arvioinnista (HTA). Keskustelunavaus on tervetullut, ja tavoitteet ovat pääosin oikeansuuntaisia. Terveysteknologian arviointien (HTA) tarkoituksenmukaisen käyttö vahvistaa potilaiden asemaa, vähentää eriarvoisuutta ja lisää innovaatioiden käyttöä terveydenhuollossa ja esimerkiksi kotihoidossa.

Tarkoituksenmukainen terveysteknologian arviointityö (HTA) tukee kestävän ja arvopohjaisen sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteita ja on osa sen toteuttamista. Arvopohjaisessa terveydenhuollossa tavoitteena on tuottaa vaikuttavia hyötyjä erityisesti potilaille ja heidän omaisilleen. Samalla entistä vahvemmat ja paremmat hoitotulokset ja nopeampi diagnosointi tuottavat hyötyä terveydenhuoltojärjestelmille ja yhteiskunnalle. Mittaamalla ja arvioimalla tätä vaikuttavuutta kokonaisvaltaisesti päästään kestävään lopputulokseen.

Arvioinnin osalta on huomattava, että terveysteknologia poikkeaa lääkkeistä merkittävästi. Tästä syystä lääkkeiden arviointimenetelmät ja -mittarit eivät sovellu terveysteknologian arviointiin, vaan terveysteknologian arviointia on kehitettävä omana kokonaisuutenaan.

On myös huomattava, että osassa maita Terveysteknologian arviointimenetelmä (HTA) ajatellaan olevan säästötoimi. Sitä sen ei tule olla, vaan arvioinnin tarkoitus ja perustehtävä on tunnistaa vaikuttavuus ja saavutettava hyöty potilaille ja terapia-alueille. Mikäli arviointia tehtäisiin lyhytnäköisesti säästöjen saavuttamiseksi, ei terveysteknologian arviointi täyttäisi tavoitteitaan innovaatioiden hyödyntämisestä ja käytöstä. Lyhytnäköisyys voisi estää innovaatioiden markkinoille pääsyä ja eriarvoistaa tai jopa heikentää potilaiden asemaa.

Oikein toteutettuna tarkoituksenmukainen Terveysteknologian arviointityö (HTA) vahvistaa uusien terveysteknologiaratkaisujen sujuvaa markkinoille saattamista ja käyttöönottoa. Arviointityö vaatii eri toimijoiden välistä yhteistyötä myös kansainvälisellä tasolla. Yhteistyön tulee perustua avoimeen ja läpinäkyvään vuoropuheluun kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa.

Tarkoituksenmukainen Terveysteknologian arviointityö (HTA) vaatii seuraavia toimia:

 • Terveysteknologian erityispiirteet on tunnistettava arviointityössä, jota on kehitettävä omana kokonaisuutenaan.
  • Arviointimenetelmät on kehitettävä ja toteutettava terveysteknologian ratkaisuihin erikseen.
  • Vaatimukset, tulosmittarit ja vaikuttavuus toteutettava erityispiirteet huomioiden, ensisijaisena tavoitteena potilaiden ja terapia-alueiden hyöty.
  • On luotava selkeät ja järkevät arvioinnin kriteerit yhteistyössä ja yritysten asiantuntemusta hyödyntäen.
 • Uusien ratkaisujen tunnistaminen ja uudenlaisten hoitoketjujen kehittäminen vaativat laajaa näkemystä.
  • Terveysteknologia kehittyy nopeasti, ja se auttaa ratkaisemaan suuriakin kansanterveydellisiä ongelmia.
  • Arviointityössä painotettava uusia innovaatioita ja niiden vaikuttavuutta.
  • Perinteistä pohjaa arviointityölle ei ole, joten uusien hoitotoimien ja hoidontarpeen sekä uusien ratkaisujen tunnistaminen ja arviointi vaativat tuekseen laajaa yhteistyötä ja markkinavuoropuhelua.
 • Eurooppalaisen ja kansallisen terveysteknologian arviointityön tulee murrosvaiheessa perustua eri toimijoiden ja jäsenvaltioiden vapaaehtoisuuteen.
  • Rajat ylittävä terveydenhuolto ja potilasdirektiivi antavat vahvan pohjan yhteistoiminnalle tarkoituksenmukaisen ja yhteisen terveysteknologian arvioinnin (HTA) kehittämiseksi.
  • Vapaaehtoinen yhteistyö jäsenvaltioiden välillä auttaa tunnistamaan ja asettamaan selkeitä tavoitteita ja ennustettavia arviointiperusteita sekä hyödyntämään niitä tarkoituksenmukaisella tavalla.
 • EU:n tarjottava vahva tuki ja koordinaatio terveysteknologian arviointityölle (HTA).
  • Euroopan komission tulee koordinoida ja tukea vapaaehtoisuuteen perustuvaa jäsenvaltioiden yhteistyötä sekä osin myöntää tähän rahoitus.
  • EU:ssa ja jäsenvaltioissa on arviointityön avulla vahvistettava innovaatioiden markkinoille saattamista ja hyödyntämistä sekä niihin liittyvää elinkaariajattelua. Muiltakin osin on toteuttava arvopohjaisen terveydenhuollon tavoitteita.

Sailab ‒ MedTech Finland ry:n hallitus, Helsingissä 10.11.2020