Suomi on terveysteknologian eettisen toiminnan kärkimaita

Suomi on terveysteknologian eettisen toiminnan kärkimaita

Uutiset

Terveysteknologia-alan toimintatapojen vastuullisuus pohjaa alan eettiseen ohjeeseen. Eettinen ohje sisältää ohjeita, käytäntöjä ja määräyksiä Sailab – MedTech Finland ry:n jäsenyritysten ja sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden välisestä yhteistyöstä. Vaikka jäsenyritykset edustavat 80–90 % terveysteknologian markkinoista Suomessa, on tekemistä vielä jäljellä. Eettinen ohje on saatava koko alaa velvoittavaksi ja täysin kattavaksi.

Terveysteknologialla tarkoitetaan lääketieteelliseen tarkoitukseen käytettäviä lääkinnällisiä laitteita. Terveysteknologiaa käytetään esimerkiksi sairauksien ennaltaehkäisyyn, diagnosointiin, hoitoon, tarkkailuun, kuvantamiseen, sairaudesta tai vammasta aiheutuvien haittojen kompensointiin ja kuntoutukseen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportin mukaan vuonna 2017 Suomen terveydenhuollon menot olivat 20,6 miljardia euroa, josta julkisen rahoituksen osuus oli 73,9 prosenttia. Vuoden 2019 Terveysteknologian toimialaselvityksen mukaan julkinen erikoissairaanhoito ja julkinen perusterveydenhuolto ovat liikevaihdon määrällä mitattuna Sailab – MedTech Finlandin jäsenyritysten merkittävimmät asiakasryhmät.

‒ Julkisen rahan käytön tulee olla paitsi kustannusvaikuttavaa, myös eettisesti perusteltua. Tämän vuoksi on tärkeää, että alalla toimitaan eettisten periaatteiden mukaan, toteaa Terveysteknologian eettisen valvontakunnan puheenjohtaja, lääkintöneuvos Heikki Pälve.

Eettisen ohjeen tarkoituksena potilasturvallisuuden lisääminen

Terveysteknologian eettisen ohjeen tarkoitus on parantaa potilasturvallisuutta entisestään. Se ohjaa yhteistyön terveysteknologiayritysten ja sosiaali- ja terveydenhuollon välillä koulutukseen sekä osaamisen lisäämiseen. Lisäksi ohje tukee ja selkeyttää yhteistyö- ja liiketoimintatapoja sekä osapuolten riippumattomuutta. Sailab – MedTech Finlandin jäsenyritykset hyväksyivät päivitetyn eettisen ohjeen yksimielisesti velvoittavaksi jo vuonna 2017.

Eettisen ohjeen velvoittavuus on Pälveen mukaan otettu vastaan erinomaisesti. Kysymyksiä ovat herättäneet lähinnä ohjeen linjaukset hyväksyttävistä koulutuspaikoista. Eettinen ohje rajaa pois tiettyjä tapahtumapaikkoja, kuten risteilyaluksia ja vapaa-ajanviettokeskuksia.

‒ Joillekin koulutuksia järjestäville sidosryhmille tapahtumapaikkoihin liittyvät kirjaukset ovat selvästi tulleet yllätyksinä, Pälve mainitsee.

Pälve kuitenkin huomauttaa, että eettisen ohjeen on hyväkin herättää keskustelua. Eettisen toiminnan ja ohjeen tulee elää ajan mukana, sillä esimerkiksi digitalisaatio tai muutokset terveydenhuollon rahoitusratkaisussa voivat nostaa pinnalle uusia eettisiä kysymyksiä.

Ohjeen noudattamista valvoo Terveysteknologian eettinen valvontakunta

Terveysteknologian eettinen valvontakunta on ollut toiminnassa vuoden 2019 alusta. Valvontakunta on itsenäinen, kolmivuotinen toimielin, joka tulkitsee ja valvoo eettisen ohjeen noudattamista jäsenyritysten keskuudessa ja ohjeeseen sitoutuneilla hankinta-alueilla.

Mikäli eettistä ohjetta laiminlyödään, eettinen valvontakunta voi myöntää sanktioita tai julkistaa toimintoja. Sanktion suuruus riippuu rikkeen vakavuudesta ja voi vaihdella huomautuksesta merkittäviin rahallisiin sanktioihin ja jopa yhdistyksestä erottamiseen.

Pälveen mukaan alan yritysten keskuudessa eettisestä ohjeesta oli yllättävän vähän epätietoisuutta jo eettisen valvontakunnan ensimmäisen toimintavuoden aikana. Alan yritysten myönteinen suhtautuminen eettiseen ohjeeseen näkyy hänen mukaansa myös valvontakunnalle esitetyissä tulkintapyynnöissä.

‒ Valvontakunnalle tulleissa kysymyksissä on ollut selvästi positiivinen pohjavire. Yritykset ovat aktiivisesti hakeneet neuvoja varmistaakseen toimivansa eettisen ohjeen mukaisesti, Pälve kertoo.

Työ eettisen ohjeen laajemmaksi jalkauttamiseksi jatkuu

‒ Suomi ja muut Pohjoismaat ovat eettisessä toiminnassa ehdottomasti maailman eturivissä, ja voimme pääsääntöisesti toimia esimerkkinä muille maille. On kuitenkin pysyttävä nöyränä ja seurattava muissa maissa käytävää keskustelua. Maailman avoimuutta kannattaa hyödyntää ja pitää silmät ja korvat auki sellaisten asioiden suhteen, joita Suomessa voitaisiin eettisen toiminnan osalta entisestään parantaa, Pälve pohtii.

Sailab – MedTech Finland ry jatkaa aktiivisesti työtään eettisen ohjeen laajemmassa jalkauttamisessa. Vuonna 2020 sekä yhdistyksen jäsenyrityksiä että muita sidosryhmiä koulutetaan eettisen ohjeen mukaisesta toiminnasta. Lisäksi eettinen ohje ja siitä tehdyt tulkinnat ovat luettavissa yhdistyksen verkkosivuilta. Verkossa kuka tahansa voi myös jättää tulkintapyynnön Terveysteknologian eettiselle valvontakunnalle.

Sailab – MedTech Finland edustaa suurinta osaa (80–90 %) lääkinnällisten laitteiden markkinasta. On toivottavaa, että loputkin alalla toimivat yritykset voisivat sitoutua eettiseen ohjeeseen.

‒ Näen avoimen vuoropuhelun eettisen ohjeen kehittämisestä alan toimijoiden ja yhteiskunnan välillä hyvin tärkeänä. Viime kädessä eettisiksi katsotut toimintatavat eivät voi vaihdella eri toimijoiden välillä, Pälve toteaa.

‒ Valvontakunnan ensimmäisen toimintavuoden perusteella epäilen, että tulevaisuudessa tulkintapyynnöt vähenevät. Eri tahojen ymmärrys ja tieto muuttuneista ohjeistamme lisääntyy samalla kun jäsenyritysten toimintamallit ajautuvat ohjeen mukaisiin eettisiin uomiinsa. Jatkossa keskitytään ohjeen ajantasaisena pitämiseen ja kehitetään sitä ja ohjeen kattavuutta avoimen keskustelun kautta, Pälve miettii.

Eettisen ohjeen lisäksi terveysteknologia-alan käytänteisiin vaikuttaa muun muassa EU-tasoinen lääkinnällisten laitteiden (MD) ja in vitro -diagnostiikkaan (IVD) tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden säätelyuudistus, jolla niin ikään pyritään parantamaan potilasturvallisuutta. Sailab – MedTech Finland suhtautuu positiivisesti uusiin asetuksiin, joiden soveltaminen alkaa MD-laitteiden osalta 26.5.2020 ja IVD-laitteiden osalta 26.5.2022.

 

Lähteet

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Terveysteknologian sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön eettinen ohje

 

Lisätietoja

Hollanti Laura

Laura Hollanti

Toimitusjohtaja

+358 40 741 6299