Vastuullisten hankintojen -opas ilmestyy 2020

Vastuullisten hankintojen -opas ilmestyy 2020

Uutiset

”Sairaanhoitopiirien hankinnat” -kehittäjäryhmä aloitti maaliskuussa 2019 työn sairaanhoitopiirienvastuullisten hankintojen kehittämikseksi. Kehittäjäryhmän jäsenet ovat sairaanhoitopiirien hankinnoista vastaavia sekä vastuullisuusteeman asiantuntijoita.

Tavoitteena ryhmällä oli laatia opas (vastuullisuusliite), joka valmistuu 2020 alkuun mennessä. Opas pohjautuu HUS:n hankintojen ympäristöliitteen tuoteryhmäkortteihin, joita on päivitetty ja laajennettu 2019 syksyllä kattamaan laajemmin vastuullisuusnäkökulmat. Opas sisältää yleisosion ja tuoteryhmäkohtaiset ohjeet. Tämän lisäksi asian edistämiseksi verkostossa tuotetaan lisäksi sh-piirien sisäinen viestinnän ja koulutuksen materiaalia. Oppaan valmisteluun ovat osallistuneet Keino, HUS, KYS, OYS, TAYS, VSSHP, Sansia ja Tuomilogistiikka. Lisäksi Sailab -MedTech Finland ry:n jäsenyritykset ovat kommentoineet opasta.

Verkoston tapaamisessa 20.11.2019 Tampereella Elina Ojala Motivasta totesi, että kestävät hankinnat ovat hankintoja, joissa tunnistetaan organisaation suorat ja epäsuorat vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan ympäristön, taloudellisen sekä sosiaalisen vastuun näkökulmista. Näillä kestävillä hankinnoilla mahdollistamme tulevien sukupolvien hyvän elämän.

Ojalan mukaan vastuullinen toiminta on muun muassa:

 • Muutostarpeiden tunnistamista
 • Toiminnan omaehtoista kehittämistä yli lainsäädännön vaatimusten
 • Kokonaisvaltaista toimintaa
 • Markkinavaikuttajan roolin tunnistamista: valinnoilla voidaan vaikuttaa markkinoihin, tarve ja tahtotila > vastuullisemmat hankinnat

Lisäksi tilaisuudessa todettiin, että kunnat, kuntayhtymät ja muut aluetason viranomaiset kattavat noin 2/3 osaa Suomen julkisen sektorin hankinnoista, edistämällä näiden hankintojen vastuullisuutta voidaan vähentää monia merkittäviä kestävyyden ja vastuullisuuden riskejä. Vaikuttavuus on suuri niin yhteiskuntaan kuin ympäristöön.Terveydenhuollon hankintojen erityispiirteitä ovat potilasturvallisuus, hygienia ja toimintavarmuus.

Sailab -MedTech Finland ry:n toimitusjohtaja Laura Simik oli kutsuttu tilaisuuteen tuomaan terveysteknologian näkemyksiä aiheeseen. Simik nosti puheenvuorossaan esiin, että terveysteknologiayritykset ovat sitoutuneet sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun edistämiseen ja näkevät tämän erittäin tärkeänä. Lisäksi Simik kiitti HUSia ja Motivaa erinomaisesta yhteistyöstä tähän asti. Sailab -MedTech Finlandin näkemyksen mukaan on tervetullutta, että kansallisesti muodostetaan yhtenäisiä linjoja ja käytäntöjä hankinnoissa. Tämä vaatii vahvaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Simik totesi, että sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun huomiomista voidaan edistää muun muassa seuraavilla tavoilla:

 • Kansainvälisten standardien ja sertifikaattien käyttöönotto
 • Englanninkielisten vastuullisuusdokumenttien mahdollistaminen
 • Markkinavuoropuhelun vahvistaminen ja kehittäminen
 • Pisteyttäminen ja painotukset tukemaan tavoitteita
 • Hankintatoimen toteuttamat auditoinnit ja seuranta hankintakauden aikana
 • Hankintaosaamisen kehittäminen hankintatoimessa ja yrityksissä > terveysteknologian erityispiirteiden tunnistaminen
 • Vaiheittainen ja riittävän pitkä etenemisen aikataulutus, jotta potilasturvalllisuus ja saatavuus varmistetaan

Riikka Juuma HUS-logistiikasta ilmoitti, että HUS aloittamassa hyödyntämisen ” safer medical device database ”, jossa on noin 300 tuotetta. Tietopankkia ylläpitää Health Care Without Harm -yhteisö. Juuma nosti esiin, että tietopankin olemassaolosta olisi hyvä tiedottaa Sailab -MedTech Finland ry:n jäseniä.

Motiva, Hus-logistiikka ja Sailab -MedTech Finland ry sopivat tilaisuudessa yhteistapaamisen järjestämisestä. Yhteistapaamisen tarkoituksena on kartoittaa kansainvälisten standardien ja sertifikaattien tilanne ja edistää niiden käyttöä.

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO on osa hallitusohjelman toteutusta, jonka toimintaa ohjaa ja rahoittaa Työ- ja elinkeinoministeriö. KEINO tukee ja auttaa julkisia hankkijoita kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämisessä.

Osaamiskeskuksen päätavoitteet vuosille 2018-2021 ovat:

 • Lisätä kestävyystavoitetta ja innovatiivisuutta toteuttavia hankintoja Suomessa.
  Edistää julkisen hankinnan tunnistamista ja aktiivista käyttöä johtamisen välineenä.
  Auttaa hankintayksiköitä jakamaan avoimesti tietoa omista kokemuksistaan ja oppimaan toisiltaan.