Sosiaalinen vastuu terveysteknologian hankinnoissa

Uutiset

Sailab -MedTech Finland ja sen jäsenyritykset ovat sitoutuneet ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun edistämiseen sekä kehittämiseen. Toimiala katsoo näiden olevan olennainen osa toimialan sääntelyä, potilasturvallisuutta sekä liittyvän vahvasti toimialan asemaan tulevaisuuden terveyden tekijänä.

Suomen hallitus on ottanut hallitusohjelmassaan (2019-2023) kantaa siihen, että laadullisten kriteerien huomioimista julkisissa tarjouskilpailuissa vahvistetaan ja hankintojen vastuullisuutta lisätään. Lisäksi hallitusohjelmassa todetaan, että hankintaosaamisen tasoa ja hankintalain velvoittavuutta kestäviin hankintoihin ja laatuarviointiin nostetaan ja hankintalakia muutetaan siten, että hiili- ja ympäristöjalanjälki sisällytetään hankintakriteereihin ympäristövaikutuksiltaan merkittävissä hankinnoissa.

Sailab -MedTech Finland ry pitää Suomen hallituksen tavoitteita erittäin tärkeinä ja on valmis omalta osaltaan edistämään näitä sekä valmistelussa että käytännön tasolla. Yhteistyö ja yhteiset linjat julkisia hankintoja toteuttavien organisaatioiden kanssa on kriittisessä roolissa tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhdistys liittyi Finnwatchin yritysvastuun Ykkösketjuun -kampanjaan ja aloitti yhteistyön syksyllä 2018 HUS-logistiikan kanssa.

Sailab -MedTech Finland ry:n hallitus käsitteli sosiaalista vastuuta ja ympäristövastuuta kokouksessaan 29.8.2019. Yhdistyksen hallitus katsoo, että terveysteknologian julkisissa hankinnoissa on sosiaalisen vastuun saavuttamiseksi painotettava seuraavia tekijöitä:

 • Kuhunkin hankintaan on määriteltävä sopivimmat kriteerit tai vaadittavat dokumentit. Terveysteknologian ratkaisut eivät ole keskenään yhteismitallisia.
 • Ajoissa toteutettu markkinavuoropuhelu on keskeinen toimintatapa. Markkinavuoropuhelu auttaa selvittämään olennaisimmat kriteerit, käytössä olevat kansainväliset standardit tai sertifioinnit sekä mahdolliset vaikutukset markkinaan.
 • Markkinavuoropuhelun konseptia on kehitettävä pp-yhteistyössä. Aito vuoropuhelu varmistaa nykyistä paremmat tarjouspyynnöt – myös sosiaalisen vastuun näkökulmasta.
  • Nykyinen toimintatapa on usein sellainen, jossa hankintatoimisto pyytää tietoja, yritykset vastaavat, mutta hankintatoimi ei vastaa enää tähän.
  • Kommentointikierrokselle lähetetylle tarjouspyyntöluonnokselle ei välttämättä tule vastauksia yrityksille.
 • Kansainvälisiä, olemassa olevia standardeja ja sertifikaatteja on hyödynnettävä aina kun mahdollista. Sertifikaattivaatimusten päälle asetetut kansalliset kriteerit myös vaikuttavat negatiivisesti yritysten kilpailukykyyn Suomen markkinoilla.
  • On hyvä ymmärtää, että useat kansainvälisesti hyväksytyt sertifikaatit ovat keskenään täysin tai hyvin lähelle saman tasoisia, ja että paikallisilla jakelijoilla on harvoin mahdollista vaikuttaa valmistajan käyttämään sertifikaattiin.
 • Valtakunnallisesti yhtenäistetyt menetelmät ovat erittäin tervetulleita
 • Tilaajan on jätettävä yritykselle riittävästi aikaa tarjouspyyntöön vastaamiseen ja/tai mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava ennakkoon vastuullisuuskriteereistä, jotta yritykset ehtivät valmistautua huolellisesti tarjouksen jättämiseen
 • Hankintatoimen on toimittava eettisesti ja vastuullisesti yrityksiä kohtaan. Kesälomien rauhoittaminen tukee työntekijöiden hyvinvointia ja tuottaa hankintatoimelle paremmat tarjoukset, kun osaava henkilöstö on paikalla niitä laatimassa. Tästä syystä kesäkautena ei tarjouspyyntöjä tule jättää
 • Englanninkielisten vastuullisuusdokumenttien tai vastaavien käyttö on mahdollistettava
 • Tilaajan on huolehdittava sopimuskauden aikaisesta seurannasta sekä tarvittaessa auditoinneista
 • Sosiaalisesti vastuullisten hankintojen osaamista on lisättävä hankintayksiköissä ja yrityksissä
 • Vastuullisuus ja laatu on riittävästi painotettava tai pisteytettävä. (Halpa) hinta ei voi olla ratkaiseva tekijä julkisissa hankinnoissa
 • Sosiaalisen vastuun edistämisen osalta on edettävä vaiheittain. Jokaisessa hankinnassa on varmistuttava, etteivät vaatimukset heikennä potilasturvallisuutta tai vaikuta lääkinnällisten laitteiden saatavuuteen / laatuun

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO, on osa hallitusohjelman toteutusta, jonka toimintaa ohjaa ja rahoittaa työ- ja elinkeinoministeriö. KEINO-osaamiskeskus tukee ja auttaa julkisia hankkijoita kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämisessä. Osaamiskeskuksen muodostavat Motiva, Suomen Kuntaliitto, VTT, Business Finland, SYKE, Hansel ja KL-Kuntahankinnat sekä Sitra.

KEINOn fasilitoiman ja koordinoiman kehittäjäryhmän tavoitteena on koota yhteen sairaanhoitopiirien hankinnoista vastaavat tahot ja yhteistyöllä tuoda vaikuttavuutta organisaatioiden toimintaan. Alkuvuoden aikana kehittäjäryhmä on muodostanut näkemyksen sairaanhoitopiirien vastuullisista hankinnoista. Marraskuun loppuun mennessä on valmisteilla vastuullisuusliite, joka pyrkii tunnistamaan keskeiset tuoteryhmät terveysteknologian saralta ja luomaan yhteisiä käytäntöjä hankintoihin liittyen. Vastuullisuusliitteeseen tullaan pyytämään lausunnot myös Sailab -MedTech Finland ry:n jäsenyrityksiltä.

Sailab -MedTech Finland ry katsoo, että toimiva ja hyvä yhteistyö terveysteknologiayritysten ja hankintatoimistojen / KEINO -verkoston välillä on olennaisen tärkeää, jotta vastuullisuuden osalta päästään sellaisiin kriteereihin, jotka edistävät tavoitteiden saavuttamista potilasturvallisuuden ehdoilla.

Lisätietoja

Naumanen Ari-Pekka

Ari-Pekka Naumanen

Hallituksen jäsen

Hollanti Laura

Laura Hollanti

Toimitusjohtaja

+358 40 741 6299