Terveysteknologian ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön eettinen ohje astui voimaan

Uutiset

Sailab –MedTech Finland ry:n tavoitteena on edistää tasapainoista, turvallista ja avointa toimintaympäristöä, joka antaa terveysteknologiateollisuudelle mahdollisuuden vastata sosiaali- ja terveydenhuollon kasvaviin tarpeisiin ja sidosryhmien odotuksiin.

14.12.2017 Sailab –MedTech Finland ry:n syyskokouksessa hyväksyttiin päivitetty Terveysteknologian sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön eettinen ohje yksimielisesti.

Sailab – MedTech Finland ry:n päivitetyn eettisen ohjeen tarkoituksena on:

  • edistää ja selkeyttää sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden ja ammattilaisten (ml. laillistettu ammatinharjoittaja) sekä terveysteknologiayritysten hyviä ja yhtenäisiä yhteistyö- ja liiketoimintatapoja
  • varmistaa sosiaali- ja terveysalalla toimivien osapuolten keskinäinen riippumattomuus
  • vahvistaa avoimuutta, luotettavuutta ja turvallisuutta alan eri toimijoiden kesken
  • varmistaa Sailab –MedTech Finland ry:n jäsenyritysten eettinen toimintatapa suhteessa sosiaali- ja terveysalan toimijoihin ja organisaatioihin

Eettisen ohjeen tavoitteena on myös mahdollistaa terveysteknologian kehittyminen, lisätä turvallisuutta ja vaikuttavuutta ja vahvistaa osaamista seuraavilla tavoin:

Tavoite 1) Terveysteknologian kehittymisen mahdollistaminen
Innovaatiot ja uudet ratkaisut ovat keskeisiä terveysteknologiaa ja siihen liittyviä ratkaisuita tehokkaasti hyödyntävän terveydenhuollon toimintaympäristön luomisessa. Terveysteknologian ratkaisujen ja palveluiden kehittäminen vaatii entistä enemmän yhteistyötä, tutkimusta ja tuotekehitystä sekä koulutusta ja tulosten jakamista Sailab –MedTech Finland ry:n jäsenyritysten ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten, näiden organisaatioiden, potilasjärjestöjen ja viranomaisten kesken.

Tavoite 2) Terveysteknologian turvallinen ja vaikuttava hyödyntäminen ja käyttö
Terveysteknologian laitteet, tuotteet, välineet ja muut ratkaisut sekä näihin liittyvät palvelut ovat laadukkaita, turvallisia ja vaikuttavia. Sailab –MedTech Finland ry ja sen jäsenyritykset tarjoavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille tarkoituksenmukaista tukea, informaatiota, koulutusta ja/tai tietoa käytön turvallisuuden ja vaikuttavuuden edistämiseksi.

Tavoite 3) Terveysteknologia vaatii kliinistä osaamista ja asiantuntijuutta
Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kliinisen osaamisen ja asiantuntijuuden kehittyminen, potilasturvallisuuden parantaminen ja kehittyvän terveysteknologian ratkaisuiden ja niihin liittyvien palveluiden edistämisen hyödyntäminen on keskeistä muuttuvassa toimintaympäristössä. Sailab –MedTech Finland ry ja sen jäsenyritykset tukevat tutkimusta ja koulutusta, joka edistää tähän tavoitteeseen pääsemistä.

Terveysteknologian sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön eettinen ohje on Sailab –MedTech Finland ry:tä ja sen jäsenyrityksiä sitova. Eettinen ohje on vähimmäisvaatimus Sailab -MedTech Finland ry:n jäsenyritysten yhteistyön tavoista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Tämän lisäksi noudatetaan Suomen lainsäädäntöä, asetuksia, sääntöjä tai ammatillisia ohjeita, mukaan lukien yritysten omat ohjeet.

Ohje pohjautuu MedTech Europen eettiseen ohjeeseen, joka on voimassa koko Euroopan alueella ja on laajentumassa koskemaan myös muita alueita. Tulkinnassa tukeudutaan MedTech Europen ohjeeseen. Siirtymäajan puitteissa Sailab -MedTech Finland ry:n hallitus käsittelee saapuneet valitukset ja linjaukset. Eettisen ohjeen valvontakunta nimetään vuoden 2018 aikana ja aloittaa toimintansa 1.1.2019.

Eettisesti toimivat Sailab -MedTech Finland ry:n jäsenyritykset voi tarkastaa jäsenyrityslistasta. Lisäksi heillä on oikeus käyttää toiminnassaan ”Sailab -MedTech Finland ry:n jäsenyritys” -merkkiä.

Terveysteknologian sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön eettinen ohje löytyy kokonaisuudessaan täältä: https://www.sailab.fi/tietoa-ja-tyokaluja/suositukset/eettiset-ohjeet/