Terveydenhuoltoalan yleiset kauppaehdot

Sailab ry:n suositus terveydenhuoltoalan yleisiksi kauppaehdoiksi 1.11.2011

1. SOVELTAMISALA

1.1. Suositus täsmentää terveydenhuolto- ja laboratorioalan tarvikkeiden ja laitteiden kaupassa terveydenhuoltoalalle vakiintuneita kauppaehtoja.

Näitä kauppaehtoja sovelletaan ellei poikkeustapauksissa erikseen kirjallisesti toisin sovita.

1.2. Näissä kauppaehdoissa tarkoittaa ”ostaja” hankinnan suorittajaa, ”myyjä” hankinnan toista osapuolta ja ”tavara” hankinnan kohdetta.

2. HANKINTAA KOSKEVA SOPIMUS

2.1. Sopimus ostajan ja myyjän välillä katsotaan syntyneeksi, kun

a) osapuolet ovat allekirjoittaneet kirjallisen sopimuksen tai, kun

b) ostaja on ilmoittanut myyjälle hyväksyvänsä sitovan tarjouksen (tilaus) tai, kun

c) myyjä on hyväksynyt ostajan tilauksen.

2.2. Kirjallisesti tehtyyn sopimukseen tulevat muutokset on tehtävä kirjallisesti.

3. HINNAT

3.1. Tarjous- ja luettelohinnat ovat vapaasti myyjän varastossa, jolloin toimitus-, rahti- ja vakuutusmaksut jäävät ostajan maksettavaksi, ellei nimenomaisesti toisin sovita. Ostajan rakennukseen tai sähköverkkoon asennettavien laitteiden tarjoushinnat ovat vapaasti ostajan osoittamassa paikassa käyttökuntoon saatettuina. Asennukseen ei kuulu mitään töitä tai kustannuksia, jotka kohdistuvat ostajan sisustuksiin tai rakennelmiin kuten esimerkiksi sähkö- ja vesijohtoihin.

3.2. Hinta sisältää

a) sopimuspäivänä voimassa olevat myyjän suoritettavaksi tulevat välilliset verot ja maksut,

b) kustannukset tavanomaisen varastokäsittelyn edellyttämästä pakkauksesta.

3.3. Tuontitavaran osalta hinnat perustuvat tarjous- ja sopimuspäivänä voimassa olevaan asianomaisen valuutan myyntikurssiin ellei tarjouksessa ole toisin mainittu. Valuutta, johon hinta on sovittu, on tarjouksessa mainittava. Jos toimituspäivän kurssi eroaa vähintään 1 prosenttia tarjouspäivän kurssista, muuttuu tavaran koko euromääräinen hinta samassa suhteessa.

Myyjällä on oikeus veloittaa lisäkustannukset, jotka aiheutuvat tarjouspäivän jälkeen mahdollisesti tapahtuneista julkisoikeudellisten maksujen muutoksista. Mahdolliset muut hinnan muutosperusteet mainitaan tarjouksessa erikseen.

4. MAKSUT

4.1. Maksut suoritetaan ainoastaan laskua vastaan. Maksun viivästyessä ostaja on velvollinen maksamaan Suomen Pankin vahvistaman viivästyskoron.

4.2. Asennettavissa laitetoimituksissa maksuajan alkamisajankohta on aikaisintaan laitteen vastaanottopäivä.

5. TAVARAN TOIMITUSKUNTO

5.1. Myyjä vakuuttaa, että toimitettavat tavarat ovat tarjous- ja sopimusasiakirjoissa ilmenevää laatua.

5.2. Huomautus tavarassa olevasta virheestä tai vajauksesta on tehtävä kahdeksan (8) päivän kuluessa tavaran saapumisesta uhalla, että ostaja muutoin menettää oikeuden vedota virheeseen tai puutteeseen. Myyjä voi harkintansa mukaan joko korjata virheellisen tavaran tai korvata sen uudella tavaralla. Myyjä ei vastaa muista välillisistä tai välittömistä vahingoista. Viallisen tai virheellisesti toimitetun tavaran mahdollisesta palauttamisesta on aina sovittava myyjän kanssa. Sovittu palautus tapahtuu myyjän vastuulla ja kustannuksella edellyttäen, että tavara on asianmukaisesti pakattu.

5.3. Sopimuksen mukaisesti toimitetut tavarat otetaan takaisin ja hyvitetään ainoastaan ehdolla, että myyjä on sitä ennen nimenomaan hyväksynyt palautuksen ja palautusehdot. Palautus tapahtuu tällöin palauttajan vastuulla ja kustannuksella.

6. LAITTEIDEN VASTAANOTTOTARKASTUS

6.1. Laitteen ostajalla on oikeus suorittaa vastaanottotarkastus. Vastaanottotarkastus suoritetaan ostajan luona yhdessä paikassa kahdeksan (8) päivän kuluessa tavaran saapumisesta. Vastaanottotarkastuksen suorittamisesta on ostajan sovittava ennakolta myyjän kanssa.

6.2. Mikäli laite ei ole tarkastuksessa sopimuksen mukaisessa kunnossa, poistaa myyjä kustannuksellaan tarkastuksessa havaitut puutteellisuudet ja virheet.

6.3. Kumpikin osapuoli vastaa tarkastuksesta aiheutuvista edustajiensa kuluista.

6.4. Jos laite ei suoritetussa tarkastuksessa täytä sille asetettuja sovittuja vaatimuksia, vastaa myyjä kaikista tarkastuksen, käsittelyn ja kuljetuksen mahdollisen uusimisen ostajalle aiheuttamista kustannuksista.

7. TOIMITUSAIKA JA VIIVÄSTYMINEN

7.1. Toimitusaika luetaan alkavaksi hankintaa koskevan sopimuksen syntymispäivästä.

7.2. Myyjän ja ostajan on tehtävä ilmoitus, mikäli tavaran toimitus tai vastaanotto tulevat ilmeisesti viivästymään, jolloin osapuolet sopivat uuden toimitusajankohdan.

7.3. Toimituksen viivästyessä ostajalla on oikeus viivästyssakkoon osoittamalla, että viivästyksestä on aiheutunut vahinkoa. Viivästyssakko on suuruudeltaan 0,5 prosenttia viikolta ja sitä voidaan periä enintään 10 viikolta. Myyjä ei vastaa viivästyksen mahdollisesti aiheuttamista välillisistä vahingoista.

8. VAPAUTTAMISPERUSTEET

8.1. Vapauttamisperusteiksi (force majeure) katsotaan sellaisen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota sopijapuolten ei ole ollut syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka on sopijapuolista riippumaton eikä sen estävää vaikutusta voida poistaa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia tai kohtuutonta ajanhukkaa.

8.2. Ostajan ja myyjän on ilmoitettava toimitusajan siirtymisestä neljäntoista päivän kuluessa esteen ilmaantumisesta, muussa tapauksessa hän saattaa menettää oikeutensa toimitusajan pidentämiseen. Osapuolet sopivat myöhästymisen vaikutuksesta toimitukseen.

9. OMISTUSOIKEUDEN JA VAHINGONVAARAN SIIRTYMINEN

9.1. Omistusoikeus siirtyy ostajalle silloin, kun tavara on sopimusehtojen mukaisesti toimitettu.

Jos ostaja laiminlyö toimitusvalmiin tavaran vastaanottamisen määräpäivänä ja mikäli toisin ei sovita, on hän siitä huolimatta velvollinen suorittamaan jokaisen maksun, joka on tehty riippuvaksi toimituksesta. Mikäli myyjä huolehtii tällaisen tavaran varastoinnista, tapahtuu se ostajan vastuulla ja kustannuksella.

9.2. Vahingonvaara siirtyy ostajalle, kun omistusoikeus siirtyy.

10. TAKUU

10.1. Takuuaika ja –ehdot määräytyvät myyjän antamien ehtojen mukaisesti.

11. KÄYTTÖKOULUTUS

11.1. Myyjän mahdollisesti antamasta tarvikkeen tai laitteen käyttökoulutuksesta sovitaan aina erikseen.

12. SOPIMUKSEN PURKAMINEN

12.1. Kumpikin sopijapuoli saa purkaa sopimuksen, mikäli sopimuksen täyttäminen todetun vapautumisperusteen jatkumisen johdosta viivästyy oleellisesti tai yli kaksitoista kuukautta.

12.2. Ostaja saa purkaa sopimuksen siltä osin kuin se koskee tavaraa, jota ei ole voitu ottaa tarkoitettuun käyttöön, jos

a) myyjän suoritus ei ole sopimuksen mukaista eikä puutetta ostajan huomautuksen johdosta korjata,

b) myyjä on sellaisessa taloudellisessa tilassa tai hankinnan suorittaja sellaisessa vaiheessa, ettei voida odottaa myyjän täyttävän sopimuksen mukaisia velvoitteita.

13. ERIMIELISYYDET

13.1. Sopimuksen tulkinnassa ja riitojen ratkaisemisessa sovelletaan sopimuksen tekohetkellä Suomessa voimassa olevaa oikeutta.

13.2. Sopimuksesta johtuvat riitaisuudet, joita ei saada sopijapuolten kesken sovituksi, jätetään yleisen alioikeuden ratkaistavaksi.

14. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

14.1. Kirjallisen sopimuksen syntymisen jälkeen on sopimus siihen kuuluvine liitteineen ainoa molemminpuolinen tunnustettu asiakirja.

14.2. Kaikki kirjallisen sopimuksen täyttämistä koskevat ilmoitukset tehdään kirjallisesti tai sähköistä viestintää käyttäen.

14.3. Kirjeenvaihdossa ja laskuissa on mainittava sopimuksen numero tai muu tunnus ja osapuolten nimet, laskuissa myös tavaran erittely sekä toimitusosoite.

 

Liitteet

Terveydenhuoltoalan yleiset kauppaehdot

terveydenhuoltoalan-yleiset-kauppaehdot.pdf, 74 KB

Lataa