Lääkintä- ja laboratoriolaitteiden yleiset takuuehdot

1.1. Lääkintälaitteilla ja laboratoriolaitteilla käsitetään laitteita ja niihin liittyviä tietovälineitä, muita tarvikkeita, tietokoneohjelmia sekä niihin liittyvää kirjallista aineistoa. Tuotteet on määritelty kaupan yhteydessä luovutetuissa asiakirjoissa kuten sopimuksessa tai sen liitteissä. Laitteista, joita ei toimiteta vakiokokoonpanossa, tehdään aina erillinen sopimus. Esittelylehtiset, ilmoitukset, suulliset esittelyt yms. eivät ole tuotteiden määrityksiä.

1.2. Sopimuksen kohteena olevien tai sopimuksen kohteena oleviin laitteisiin toimitettavien käyttöjärjestelmien, muiden ohjelmien, dokumenttien sekä niiden kopioiden tekijän- ja omistusoikeus on myyjän tai myyjän päämiehen. Asiakas saa sovittua maksua vastaan ainoastaan oikeuden käyttää niitä omiin sisäisiin tarkoituksiinsa sopimuksen tarkoittamissa laitteissa Suomessa. Asiakas ei saa yksinoikeutta niiden käyttöön. Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman myyjän kirjallista suostumusta muuttaa, kääntää alkukielelle eikä luovuttaa tai muulla tavalla asettaa niitä kolmannen käyttöön.

1.3. Asiakas ei saa osaksikaan jäljentää ohjelmaa eikä dokumentteja. Niitä ei saa antaa eikä niiden kopiointia sallia myöskään yksityiseen käyttöön. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus ottaa ohjelmasta yksi varmuuskopio, mikä on suositeltavaa. Varmuuskopiota saa käyttää vain, jos alkuperäinen ohjelma vahingoittuu tai tuhoutuu. Myyjällä on oikeus tarkastaa asiakkaan luona tapahtuva ohjelman käyttö. Virustorjunta on asiakkaan vastuulla.

1.4. Myyjällä on oikeus ilmoitettuaan siitä asiakkaalle korvata sopimuksen mukaiset tuotteet korvaavilla tuotteilla silloin, kun näiden tarkoitus on korvata sovittu tuote. Korvaavien tuotteiden on täytettävä sopimuksessa sovitut vaatimukset, ja niiden kapasiteetin on oltava yhtä suuri tai suurempi kuin alkuperäisten tuotteiden.

1.5. Myyjällä on oikeus ilman edeltäviä selvityksiä asiakkaalle tehdä tuotteisiin ennen toimitusta niitä parantavia muutoksia tai muutoksia, jotka eivät olennaisesti vaikuta tuotteiden toimintaan.

1.6. Asiakkaalla ei ole oikeutta lisätä tuotteeseen toisen valmistajan tuotteita tai käyttää tuotteissa muiden valmistamia tarvikkeita ja tietovälineitä. Tästä poikkeavasta käytännöstä edellytetään myyjän ja ostajan kirjallista sopimusta, jotta takuu on täysimääräisesti voimassa.

1.7. Toimitukseen liittyvästä asennuksesta, purkamisesta, huollosta, ylläpidosta ja koulutuksesta veloitetaan myyjän hinnaston mukaan.

1.8. Laite on vastaanotettava viikon kuluessa toimituspäivästä. Asiakas on hyväksynyt tuotteen ottaessaan sen rutiinikäyttöön.

1.9. Takuuaika alkaa viikon kuluttua laitteen toimituspäivästä. Asennustoimituksessa toimituspäivänä pidetään vastaanottopäivää siten, että vastaanottotarkastus on suoritettava kahden viikon sisällä asennuksesta.

1.10. Lääkintälaitteiden ja laboratoriolaitteiden takuuaika on 6–12 kuukautta. Joidenkin laitetoimitukseen kuuluvien tarvikkeiden takuuaika voi poiketa edellä mainitusta. Ohjelmistojen takuuaika on kolme kuukautta, ellei myyjän antamasta takuutodistuksesta muuta ilmene. Asiakaskohtaisen järjestelmän takuuaika on aina kolme kuukautta.

1.11. Vian ilmettyä ostajan on tehtävä vikailmoitus ensitilassa ja viimeistään kahden viikon kuluessa vian ilmenemisestä.

1.12. Takuun perusteella myyjä korjaa veloituksetta suunnittelu-, valmistus- ja materiaalivirheistä johtuvat viat, jotka ilmenevät laitetta/tarviketta normaalisti käytettäessä käyttöohjeita noudattaen ja jotka ilmoitetaan myyjälle takuuaikana välittömästi vian ilmettyä.

1.13. Asiakkaan tulee toimittaa viallinen laite omalla kustannuksellaan ja vastuulla myyjän osoittamaan huoltopaikkaan ja takaisin. Mikäli laitetta ei voida toimittaa myyjälle korjattavaksi, korjaus tapahtuu asiakkaan luona siten, että korjaukseen liittyvistä matkakuluista veloitetaan asiakkaalta puolet. Kun korjaus tapahtuu asiakkaan luona asiakkaan on taattava korjaajalle pääsy tiloihin normaalina työaikana.

Myyjälle ilmoitettujen takuun piiriin kuulumattomien vikojen tutkimisesta ja korjaamisesta aiheutuneet kulut laskutetaan erikseen, ellei takuunalaisista laitteista ole tehty sellaista huolto- tai ylläpitosopimusta, joihin nämä palvelut sisältyvät.

1.14. Takuun puitteissa myyjä harkintansa mukaan joko korjaa tai vaihtaa vialliset osat. Vaihdetut osat siirtyvät myyjän omistukseen.

1.15. Myyjän vastuu ulottuu ainoastaan virheisiin, jotka syntyvät sopimuksen edellyttämissä käyttöolosuhteissa ja laitetta/tarviketta oikein käytettäessä. Se ei käsitä virheitä, jotka johtuvat asiakkaan antamista virheellisistä tai puutteellisista perustiedoista, muun kuin myyjän suorittamasta virheellisestä, puutteellisesta tai ohjeiden vastaisesta laitteiden säilytyksestä, asennuksesta, huollosta, korjauksesta tai muutoksesta, viallisista tai sopimattomista tietotarvikkeista, muiden kuin myyjän hyväksymien tuotteiden liittämisestä järjestelmään, jännitehäiriöistä, onnettomuudesta tai tavanomaisesta kulumisesta. Laitteen sähkö-, kaasu- ja vesiliitännät sekä staattisen sähkön poistamiseksi tarvittavat toimenpiteet on tehtävä valmistajan ohjeiden mukaisesti. Samoin kaasu- ja jätteenpoisto on järjestettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti. Mikäli laitetta käytetään tai se on liitetty valmistajan ohjeiden vastaisesti, niin laite ei kuulu takuun piiriin. Lääkintälaitteen kulutustarvikkeet eivät kuulu takuun piiriin.

Myyjän takuu ei myöskään käsitä kuljetusvaurioita eikä laitteen toimintakunnon kannalta merkityksettömiä virheitä.

1.16. Takuukorjaus ei pidennä takuuaikaa. Myyjä ei vastaa laitteiden eikä tarvikkeiden aiheuttamista välillisistä vahingoista tai saamatta jääneistä hyödyistä.

1.17. Ohjelmistovirheen korjaus tapahtuu joko korjatun ohjelman toimittamisella taikka korjaus- tai kierto-ohjeiden antamisella asiakkaalle. Takuukorjaus voidaan suorittaa myös asiakkaan tiloissa, milloin se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. Myyjälle ilmoitettujen takuun piiriin kuulumattomien vikojen tutkimisesta ja korjaamisesta aiheutuneet kulut laskutetaan erikseen, ellei takuunalaisesta ohjelmasta ole tehty sellaista ylläpitosopimusta, johon nämä palvelut sisältyvät.

1.18. Myyjän takuu ei käsitä ohjelman toiminnan kannalta merkityksettömiä virheitä.

1.19. Takuu edellyttää, että laitteille on takuuaikana suoritettu tarpeelliset määräaikais- ja ylläpitohuollot. Edellä mainitut huollot eivät kuulu takuuseen.

1.20. Seuraavia seikkoja pidetään ylivoimaisena esteenä, mikäli ne estävät tai viivästyttävät sopimusvelvoitteiden täyttämistä tai tekevät sen kohtuuttoman vaikeaksi: työselkkaus sekä jokainen muu seikka, johon sopijapuoli ei kohtuudella voi vaikuttaa, kuten tulipalo, sota, kapina, takavarikko, valuuttarajoitukset, lainsäännökset ja viranomaismääräykset, vientilisenssin epääminen, kuljetusvälineiden niukkuus, yleinen tavaranniukkuus, käyttövoiman rajoitukset sekä edellä tässä kohdassa mainituista seikoista johtuvat alihankkijan toimituksessa olevat virheet taikka toimitusviivästykset taikka, jos alkuperäinen valmistaja lopettaa valmistuksen.

Liitteet

Lääkintä- ja laboratoriolaitteiden yleiset takuuehdot

lacc88acc88kintacc88-ja-laboratoriolaitteiden-yleiset-takuuehdot.pdf, 71 kt

Lataa