Sailab – MedTech Finland ry:n syyskokous

Helsingin yliopisto, pieni juhlasali

Sailab – MedTech Finland ry:n syyskokous