Sailab - MedTech Finland ry:n säännöt

Voimassaolevat säännöt – sääntömuutos hyväksytty PRH:ssa 27.2.2024

Yleistä


Yhdistyksen nimi

 • yhdistyksen nimi on Sailab – MedTech Finland ry
 • yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakieli on suomi.


Toiminnan tarkoitus

 • yhdistys on Suomessa toimivien terveysteknologiayritysten edunvalvonta- ja vaikuttajajärjestö
 • yhdistyksen tarkoituksena on lisäksi huolehtia jäsentensä ja koko alan yhteisestä edusta, valvoa jäsentensä etua sekä edistää alan toimintaympäristön ja terveydenhuollon kehittymistä siten, että potilaille ja terveydenhuollolle voidaan tarjota laadukkaita, turvallisia, kustannusvaikuttavia ja uusia sekä innovatiivisia hoitoratkaisuja.
 • yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voittoa tai muuta välitöntä taloudellista ansiota.


Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • toimii jäsenyritystensä ja toimialan vahvana yhteisönä, joka edistää innovaatioita, kilpailua ja yritysten välistä yhteistyötä
 • kehittää alan yleisiä toiminnallisia menetelmiä ja suosituksia
 • seuraa toimialaa koskevan lainsäädännön ja toimintaympäristön kehitystä pyrkien vaikuttamaan siihen
 • edustaa jäsenkuntaansa viranomaisyhteistyössä ja valtakunnallisessa sekä maakunnallisessa päätöksenteossa
 • tekee alaa koskevia aloitteita ja esityksiä ja antaa lausuntoja toimialaa, terveydenhuoltoa sekä elinkeinoelämää koskevissa kysymyksissä
 • pyrkii luomaan ja ylläpitämään hyvät neuvottelusuhteet elinkeinoelämän ja terveydenhuollon toimijoihin, päätöksentekijöihin, järjestöihin ja viranomaisiin, sekä muihin yhteisöihin
 • edistää alan ja jäsenyritysten tuntemusta yleisön keskuudessa harjoittamalla tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä pitämällä yhteyksiä alan sidosryhmiin sekä muihin järjestöihin
 • järjestää jäsenilleen ja muille sidosryhmille erilaisia palveluita, jäsenetuja, koulutus-, kurssi- ja seminaaritilaisuuksia sekä muuta asiantuntijapalvelua sekä toimii muilla vastaavilla tavoilla jäsenyritysten ja toimialan hyväksi
 • yhdistys voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, perustaa osakeyhtiöitä sekä ottaa vastaan tai tehdä lahjoituksia
 • yhdistys voi kuulua jäsenenä elinkeinoelämän ja muihin alan kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Jäsenyys


Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä Suomessa toimiva oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka toimii terveysteknologia-alalla ja joka sitoutuu toimimaan yhdistyksen ja alan yleisen edun mukaisesti.

Yhdistyksen start-up -jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka toimii startup- tai scaleup -yrityksenä terveysteknolgian alalla ja jolla ei ole markkinoilla lääkinnällisiä laitteita tai in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita.

Yhdistyksen kumppanuusjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö taikka julkisyhteisö, joka edistää yhdistyksen tarkoitusta ja haluaa tukea yhdistyksen toimintaa sen kumppanina.

Yhdistyksen jäseneksi hakevan on hyväksyttävä ja sitouduttava noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa yhdistyksen eettistä ohjeistoa.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet jäsenet. Uudet jäsenet annetaan tiedoksi yhdistyksen kokoukselle.


Jäsenten asema ja oikeudet

Varsinainen jäsen on oikeutettu:

 • ottamaan osaa yhdistyksen hallintoon lähettämällä näiden sääntöjen ja yhdistyksen päätösten mukaisen määrän edustajia yhdistyksen kokouksiin
 • asettamaan ehdokkaita yhdistyksen hallitukseen, puheenjohtajaksi tai mahdollisiin työryhmiin
 • saamaan näitä elinkeinoja koskevat esityksensä yhdistyksen asianomaisten elinten tutkittaviksi toimenpiteitä varten
 • saamaan yhdistykseltä tietoja ja neuvoja toiminnassaan sekä muita jäsenpalveluja, mikäli jäsenmaksut on maksettu.


Yhdistyksen jäsenen velvollisuudet

Yhdistyksen jäsenen tulee suorittaa jäsenmaksunsa sekä noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä. Jäsen ei saa toiminnallaan vahingoittaa yhdistystä tai toimialaa.


Jäsenmaksut

Yhdistyksen varsinaisen jäsenen on maksettava yhdistyksen varsinaisen kokouksen määräämät jäsenmaksut. Seuraavan vuoden jäsenmaksun määrä ja perusteet päätetään vuosittain yhdistyksen syyskokouksessa. Varsinaiselle jäsenelle määrättävä jäsenmaksu voidaan määrittää erisuuruiseksi varsinaisen jäsenen liikevaihdon perusteella.

Yhdistyksen start-up -jäsenen on maksettava yhdistyksen varsinaisen kokouksen määräämät jäsenmaksut. Jäsenmaksu voidaan määrätä erisuuruiseksi start-up -jäsenen liikevaihdon tai koko toiminta-aikanaan saaman ulkopuolisen rahoituksen perusteella taikka näiden yhdistelmän perusteella.

Yhdistyksen kumppanuusjäsenen on maksettava yhdistyksen varsinaisen kokouksen määräämät jäsenmaksut. Jäsenmaksu voidaan määrätä erisuuruiseksi kumppanuusjäsenen liikevaihdon tai henkilöstömäärän taikka näiden yhdistelmän perusteella.

Jäsenmaksuvelvoite alkaa jäseneksi liittymishetkestä syyskokouksen vahvistamalla tavalla.

Jäsenmaksu suoritetaan yhdessä erässä 28.2. tai kahdessa yhtä suuressa erässä 28.2 ja 30.9 mennessä, varsinaisen kokouksen päätösten mukaisesti.


Kunniajäsenyys

Yhdistyksen kokous voi hallituksen ehdotuksesta kutsua kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi erittäin ansioituneesti toimineita henkilöitä. Kunniapuheenjohtajilta tai –jäseniltä ei peritä jäsenmaksua.


Jäsenyydestä eroaminen

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero astuu voimaan sen kalenterivuoden lopussa, jona irtisanominen on tapahtunut.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen tai jättää täyttämättä muut jäsenvelvoitteensa, tai menettelee vastoin lain vaatimuksia, ei noudata yhdistyksen sääntöjä ja/tai kokousten päätöksiä, tai muutoin toiminnallaan vahingoittaa yhdistystä.

Erottaminen astuu voimaan välittömästi hallituksen tehtyä asiasta päätöksen, mutta eronnut ja erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen eroamishetkeä erääntyneet maksut, olematta kuitenkaan oikeutettu saamaan jo maksamiaan maksuja yhdistykseltä takaisin.

Yhdistyksen kokous

10 §
Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokous käyttää ylintä päätöksentekovaltaa yhdistyksessä.

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi: kevätkokous touko-kesäkuussa ja syyskokous marras-joulukuussa hallituksen määräämänä aikana ja päättämässä paikassa.

Yhdistyksen kokouksen avaa yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jonka jälkeen kokoukselle valitaan puheenjohtaja.

Yhdistyksen kevätkokouksessa

 • käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta sekä edellisen tilikauden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 • valitaan tilintarkastaja ja tilintarkastajan varamies sekä määrätään heidän palkkionsa
 • käsitellään yhdistyksen toimintavuoden tilanne- ja talouskatsaus
 •  käsitellään muut kokouskutsussa ilmoitetut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa

 • päätetään jäsenmaksun suuruus ja määräytymisperuste seuraavalle tilikaudelle
 • vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
 • päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja edustuksellisuus näiden sääntöjen määräämissä rajoissa ja valitaan
  hallituksen jäsenet
 • valitaan yhdistyksen puheenjohtaja kahdeksi (2) toimintavuodeksi
 • käsitellään muut kokouskutsussa ilmoitetut asiat.

11§
Ylimääräinen yhdistyksen kokous

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Kokous on järjestettävä 40 vrk:n kuluessa pyynnöstä tai päätöksestä.

12§
Kokouskutsu yhdistyksen kokoukseen

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä kullekin jäsenelle kirjeellä, joka on annettava postin kuljetettavaksi vähintään 21 päivää ennen kokousta tai jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen vähintään 21 pv ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Materiaalit yhdistyksen kokoukseen toimitetaan jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta.

13§
Yhdistyksen kokouksen osallistujat ja äänioikeus

 • varsinaiset, jäsenmaksuvelvoitteensa suorittaneet jäsenet ovat oikeutettuja lähettämään edustajansa yhdistyksen kokoukseen.
 • edustajan tulee edustaa jäsenyrityksensä ylintä johtoa tai hänellä tulee muutoin olla oikeudet edustaa yritystä hallituksen määräämällä tavalla.
 • kullakin yrityksellä on käytössään yksi ääni.
 •  kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä, yhdistyksen hallituksen jäsenillä ja toimihenkilöillä on yhdistyksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen start-up -jäsenillä ja kumppanuusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa, mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen hallitus tai yhdistyksen kokous voi päättää, että yhdistyksen kokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että jäsenet käyttävät päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

14§
Yhdistyksen kokouksen päätöksenteko

Yhdistyksen kokouksissa päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Vaalit toimitetaan aina suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Kumppanuusjäsenillä, start-up -jäsenilä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä ja toimihenkilöillä ei ole äänioikeutta.

Yhdistyksen operatiivinen hallinto ja talous

15 §
Yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja/-t

 • puheenjohtaja valitaan kahdeksi (2) toimintavuodeksi yhdistyksen kokouksessa
 • puheenjohtajan toimikausi voi olla enintään kaksi peräkkäistä kaksivuotiskautta
 • hallitus valitsee keskuudestaan vähintään yhden (1) ja enintään kaksi (2) varapuheenjohtajaa yhdeksi toimintavuodeksi
 • hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen toimeksiannostaan toimitusjohtajan kutsumana
 • kokouskutsu ja esityslista käsiteltävistä asioista toimitetaan hallituksen jäsenille heidän ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta tai jos asian kiireellisyys sitä erityisesti ja perustellusta syystä vaatii vähintään päivää ennen kokousta
 • puheenjohtaja johtaa yhdistyksen hallituksen kokouksia.

16§
Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallitus käyttää toimeenpanovaltaa yhdistyksessä. Hallitus voi kokoontua myös puhelimitse, sähköpostitse tai muulla tavoin. Hallituksen kokouksista laaditaan kirjallinen pöytäkirja, joka toimitetaan sähköpostitse hallituksen jäsenille.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vähintään kahdeksan (8) ja enintään neljätoista (14) jäsentä. Jäsenten on oltava merkittävien jäsenyritysten edustajia ja heidän on oltava joko työ- tai luottamustoimisuhteessa edustamaansa yritykseen koko toimikautensa ajan.

Yhdistyksen saman jäsenen piiristä voidaan valita hallitukseen vain yksi henkilö. Hallituksen jäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon jäsenyritysten toimialarakenne.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen varsinaisista jäsenistä on erovuorossa ensimmäisen vuoden kuluttua puolet ja sen jälkeen vuosittain vuorollaan puolet.

17§
Hallituksen tehtävät

 • lain ja näiden sääntöjen mukaan hoitaa yhdistyksen asioita
 • valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat
 • seurata ja kehittää yhdistyksen toiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta jäsenten kannalta
 • päättää yhdistyksen talous- ja hallinto-ohjesäännön ja antaa nimenkirjoitusoikeuden sen ja näiden sääntöjen määräämällä tavalla
 • voi asettaa muitakin ohjesääntöjä
 • päättää yhdistyksen kannalta merkittävistä kannanotoista ja lausunnoista
 • pitää yhdistyksen talous terveessä kunnossa
 • esittää vuosikokoukselle tilinpäätös ja kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä tilikaudelta sekä tehdä esitys talousarvioksi tulevalle tilikaudelle
 • päättää uusien jäsenten jäseneksiottamisesta
 • käsitellä ja hyväksyä eroanomukset sekä erottaa jäsenet näiden sääntöjen 9§ mukaisesti
 • päättää toimitusjohtajan palvelukseen ottamisesta ja erottamisesta sekä hänen työsuhteensa ehdoista
 • päättää asioista, jotka yhdistyslain tai näiden sääntöjen mukaan kuuluvat hallitukselle
 • hallitus voi valita keskuudestaan työvaliokunnan asioiden valmistelua varten
 • hallitus voi asettaa työryhmiä, jaostoja tai vastaavia yhdistyksen toiminnan ja tarkoituksen toteuttamiseksi.

18§
Hallituksen päätöksenteko ja äänivalta

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai joku varapuheenjohtajista ja puolet kaikista hallitukseen kuuluvista on läsnä.

Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kannattama mielipide paitsi vaaleissa arpa.

Hallituksen kokouksen sihteerinä ja esittelijänä toimii toimitusjohtaja. Yhdistyksen muut toimihenkilöt osallistuvat yhdistyksen hallituksen kokouksiin kutsuttuna ja voivat toimia oman vastuualueensa esittelijöinä.

19§
Toimitusjohtajan tehtävä

 • valmistella ja esitellä hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat
 • valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja erikseen sovittaessa esitellä ne
 • huolehtia yhdistyksen kokousten ja hallituksen päätösten toimeenpanosta
 • toimia yhdistyksen tarkoitusperien edistämiseksi ja kehittämiseksi
 • johtaa hallituksen alaisuudessa yhdistyksen toimistoa ja toimintaa yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi
 • ottaa palvelukseen ja erottaa muut toimihenkilöt hallituksen määräämällä tavalla sekä määrätä henkilöstön työsuhteitten ehdoista ja toimia heidän esimiehenään
 • huolehtia hallituksen antamien ohjeiden mukaan yhdistyksen varoista ja taloudellisesta kehityksestä.

20§
Yhdistyksen nimenkirjoitus

 • yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yhdessä, tai puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai toimitusjohtaja ja muut toimi- ja luottamushenkilöt, jotka hallitus siihen määrää, kukin yksin
 • yhdistyksen hallitus hyväksyy talous- ja hallinto-ohjesäännön kunkin toimintavuoden alussa.

21§
Yhdistyksen tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös annetaan tilintarkastajien tarkastettavaksi kuukautta ennen kevätkokousta.

Tilintarkastajien on luovutettava tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään 14 vuorokautta ennen kevätkokousta.

Kurinpito

22 §
Sääntöjen vastainen menettely ja muu kurinpito

Sen lisäksi mitä näissä sääntöjen 9 §:ssä määrätään jäsenen erottamisesta, voidaan yhdistyksessä käyttää tässä pykälässä säädettyjä kurinpitotoimia.

Jäsenen toimiessa yhdistyksen tarkoituksen, yhdsityksen sääntöjen, niiden perusteella tehtyjen päätösten tai annettujen ohjeiden vastaisesti, hallitus voi antaa jäsenelle varoituksen.

Jäsenelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen varoituksesta päättämistä.

Yhdistyksen kokouksen hyväksymän eettisen ohjeiston mukaista kurinpitovaltaa käyttää Terveysteknolgian eettinen valvontakunta. Eettisen ohjeiston rikkomisesta määrättävät kurinpitoseuraamukset on määritelty eettisessä ohjeistossa.

Sääntöjen muuttaminen

23 §
Sääntöjen muuttaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muutosehdotuksesta sekä muutoksen sisällöstä.

Yhdistyksen purkaminen

24 §
Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä ja vahvistettava muuttumattomana vielä samanlaisella äänten enemmistöllä toisessa kokouksessa, joka voidaan pitää aikaisintaan kaksikymmentä (20) vuorokautta edellisen kokouksen jälkeen.

Yhdistyksen purkautuessa tai sen tullessa lakkautetuksi on sen varat luovutettava purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla terveysteknologia-alan innovaatioiden käyttöönottoa ja potilaiden hyvinvointia edistävään tarkoitukseen.