Sailab – MedTech Finland ry:n lausunto valtioneuvoston periaatepäätökseen teknologiapolitiikasta 2020-luvulla

Lausunnot

Sailab – MedTech Finland ry antoi 25.2.2022 lausunnon valtioneuvoston periaatepäätökseen teknologiapolitiikasta 2020-luvulla. Periaatepäätös pohjautuu hallitusohjelman strategisiin tavoitteisiin ja sen tavoitteena on linjata Suomen tietä ”teknologialla ja tiedolla maailman kärkeen”.

Terveysteknologiayritysten toimialajärjestö Sailab – MedTech Finland ry kiittää mahdollisuudesta lausua valtioneuvoston periaatepäätöksestä.

Sailab – MedTech Finland ry suhtautuu myönteisesti teknologiapolitiikan periaatepäätöksen tavoitteisiin. Tavoitteet ovat hyvin kunnianhimoisia, mutta tervetulleita. Periaatepäätös ei yksinään kuitenkaan riitä, vaan sen rinnalle tarvitaan käytännön toimia.

Teknologian täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää tutkimus- ja kehitysinvestointien lisäämistä sekä innovaatioiden markkinoillepääsyn helpottamista. Suomessa tulee pyrkiä rakentamaan yhteistyöhön perustuva investointiekosysteemi. Sääntelyn tulee olla mahdollistavaa ja linjassa EU-markkinoiden kanssa, jotta Suomeen ei rakenneta päällekkäisiä esteitä markkinoillepääsylle.

Suomalaisen osaamisen kasvu investointien kautta tarjoaa mahdollisuuksia myös teknologian vientiyrityksille. On lisäksi vientiyritysten etu, että innovaatioiden markkinoille saattaminen tapahtuu Suomessa sujuvasti ja samoilla ehdoilla EU:n sisämarkkinoiden kanssa.

Teettämiemme toimialaselvitysten mukaan terveysteknologiayritykset kokevat jo nyt Suomen yhdeksi maailman houkuttelevimmista maista tutkimus- ja kehitysinvestoinneille. Toteutuneet investoinnit ovat kuitenkin toistaiseksi hyvin pieniä. Tarvitsemme Suomessa aktiivisia käytännön toimia, jotta kiinnostus realisoituu investoinneiksi.

Maailmanlaajuisesti terveysteknologiayritykset investoivat tutkimus- ja kehitystoimintaan kymmeniä miljardeja vuosittain. Pienenkin osuuden tästä houkutteleminen Suomeen olisi kansantaloudellisesti merkittävä asia. Korkean teknologian investoinneista hyötyvät osaamisen kasvun ja innovaatioilmapiirin kautta myös muut toimialat.

Omaa toimialaansa koskien Sailab – MedTech Finland ry painottaa, että Suomi tarvitsee erillisen terveysteknologiastrategian terveysalan kasvustrategian tueksi. Terveysteknologia on otettava hyvinvointipolitiikan keskiöön, jotta teknologisesta kehityksestä saadaan terveysalallakin kaikki hyöty irti. Terveysteknologialla on kaikista suurin potentiaali tarjota suomalaisille potilaille entistä parempaa terveyttä. Toimialalla ei kuitenkaan ole vastuuministeriötä. Sosiaali- ja terveysministeriö tulee asettaa terveysteknologian vastuuministeriöksi, kuten lääkealan kohdalla on jo toimittu.

Investointiekosysteemin rakentaminen perustuu yhteistyölle. Julkisten toimijoiden, kuten yliopistosairaaloiden, on tehtävä tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa. Käytännön toimia, jotka edistävät julkisen hallinnon tutkimus- ja kehitystarpeiden sekä yritysten pääoman ja osaamisen kohtaamista, tarvitaan.

Digiosaamisen kasvattaminen ja digitalisaation tukeminen ovat hyviä tavoitteita. Suomalainen terveydenhuolto voi hyötyä merkittävästi terveysdatan keräämisestä ja käsittelemisestä sekä digitaalisiin ratkaisuihin panostamisesta. On tärkeää huolehtia lainsäädännöllisesti siitä, että digitalisaation tarjoamista mahdollisuuksista saadaan kaikki terveyshyöty irti.

Suomen houkuttelevuutta innovatiivisena ja vakaana ympäristönä tulee nyt ja jatkossa markkinoida aktiivisesti.

Laura Hollanti
Toimitusjohtaja
Sailab – MedTech Finland ry