Lausunto genomikeskustyöryhmän arviomuistiosta

Lausunnot

STM086:00:2016

Sailab – MedTech Finland ry:n lausunto genomikeskustyöryhmän arviomuistiosta

Sailab – MedTech Finland ry kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä genomityöryhmän arviomuistiota koskien.

Sailab – MedTech Finland ry on yli sadan kansainvälisesti ja kansallisesti merkittävimmän terveysteknologiayrityksen toimialajärjestö. Yhdistyksen jäsenyritykset toimivat Suomessa terveysteknologian ratkaisujen ja niihin liittyvien palveluiden valmistajina, maahantuojina, edustajina tai markkinointiyhtiöinä, jotta suomalaisille ihmisille ja terveydenhuollolle voidaan tarjota turvallisia, kustannusvaikuttavia, innovatiivisia sekä laadukkaita terveysteknologian tuotteita ja niihin liittyviä palveluita.

Valtaosa kliinisestä päätöksenteosta pohjautuu jo tällä hetkellä terveysteknologiaan ja sen tuottamaan tietoon. Terveysteknologian ratkaisut auttavat diagnosoimaan, seuraamaan ja hoitamaan potilaita sekä ennaltaehkäisemään sairauksia ja/tai niiden aiheuttamia haittoja. Ala kehittyy ennennäkemättömällä tavalla ja uudet ratkaisut auttavat parantamaan toimintaympäristöä ja käytänteitä entisestään. Genomitiedolla on tässä merkittävä rooli.

Sailab – MedTech Finland ry tukee työryhmän esityksiä kansallisen genomikeskuksen perustamisesta, tietokannan luomisesta ja lainsäätämisestä ja menettelytavoista.

Yhdistys katsoo, että genomitiedon hyödyntäminen pienen populaation Suomessa on tarkoituksenmukaista toteuttaa työryhmän esittämällä keskitetyllä mallilla. Lisäksi yhdistys näkee tärkeänä työryhmän muistiossa esiinnostetut ajatukset siitä, että genomikeskusta ja –tietokantaa luotaessa kehitetään public-private –malleja sekä uudenlaisia toimintatapoja.

Muistiossa tuodaan esille kansainvälinen ulottuvuus, tutkimusekosysteemien syntyminen ja eri tahojen yhteistyö positiivisella tavalla. Sailab –MedTech Finland ry näkee tämän tärkeänä.

Jatkovalmistelussa on luotava toimintavat ja mahdollisuudet myös laajempaan kansainväliseen yhteistyöhön ja kumppanuuksien rakentamiseen myös muutoin kuin yksinomaan kaupalliselta pohjalta. Tällä varmistetaan erityisesti osaamisen ja osaamisverkostojen sekä innovaatioiden sekä investointien syntyminen ja terveysalan kasvustrategian tavoitteiden toteutuminen.

Jatkotyön kannalta Sailab – MedTech Finland ry toteaa seuraavaa:

– Genomikeskuksen, tiedon hyödyntämisen sekä lainsäädännön jatkovalmisteluun on otettava tiiviisti mukaan terveysteknologian edustajat. Sailab –MedTech Finland ry kokoaa yhteen alan vahvan osaamisen ja asiantuntijuuden ja nimeää mielellään edustajat työryhmään jatkovalmistelua varten.
– Tiedon omistajuuden osalta on menettelytapojen ja oikeuksien oltava selkeitä. Yritystoiminnassa syntyneen tiedon omistajuus ei voi siirtyä pois yrityksiltä. Lisäksi yhdistys katsoo että olennaista on se että potilas omistaa oman tietonsa.
– Genomitietoa on voitava yhdistää muuhun yksilötasoiseen potilastietoon kokonaisvaltaisen hyödyn ja vaikuttavuuden edistämiseksi.
– Lakia säädettäessä ja menettelytapoja luotaessa on mahdollistettava Artificial Intelligence käyttö siten että myös AI voi toimia genomitiedon analysoijana / yhdistäjänä.
– Kansallinen tieto on voitava yhdistää kansainväliseen tietoon (big data) ja tämä on mahdollistettava sekä tietoturvaratkaisuilla että lainsäädännössä.
– Menettelytavat ja –luvat T&Ki toiminnalle on oltava tarkoituksenmukaisia ja mahdollisimman yksinkertaisia.
– Yhteinen rekisterinpitäjyys nähdään erittäin vaikeana ja riskialttiina, vaarana on esimerkiksi sopimuskierrosten kumuloituminen
– Genomikeskuksen ja genomitiedon hyödyntämisen osalta kyseessä on niin laaja ja moniulotteinen hanke, että Sailab –MedTech Finland ry kehottaa työryhmää pohtimaan poikkihallinnollista, eri ministeriöiden tasoista ohjausta yhtenä mahdollisuutena.

8.2.2018 Helsingissä, Sailab – MedTech Finland ry:n hallituksen valtuuttamana

Laura Simik
Toimitusjohtaja
Sailab – MedTech Finland ry