17.1. Valitus Terveysteknologian eettiselle valvontakunnalle

Sailab –MedTech Finland ry:n jäsenyrityksen tai sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation tai ammattilaisen tai viranomaisen tulee toimittaa valitus Sailab – MedTech Finland ryn eettiselle valvontakunnalle kirjallisena joko sähköpostitse tai postitse.

Valitus tulee tehdä vuoden sisällä oletetusta rikkomuksesta, jonka jälkeen Sailab –MedTech Finland ry:n eettinen valvontakunta ottaa asian käsittelyyn viimeistään 90 päivän kuluessa tiedoksiannosta. Eettisen valvontakunnan tulee tietää valittajan henkilöllisyys, nimettömänä tehtyjä valituksia ei käsitellä.

Mikäli valituksen tekee terveysteknologian yritys, joka ei ole Sailab –MedTech Finland ry:n jäsen, voi yhdistys tai eettinen valvontakunta velvoittaa kyseistä yritystä noudattamaan tätä Terveysteknologian sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön eettistä ohjetta ja menettelytapaohjeita ennen kantelun käsittelyä.

Jos valituksen saatuaan eettinen valvontakunta on yksimielinen, että valitus ei riko tämän eettisen ohjeen määräyksiä, valitus raukeaa.

Myös valitus, jonka Sailab –MedTech Finland ry:n eettinen valvontakunta katsoo olevan normaalia liiketoiminnan edistämistä ja joka ei ole ristiriidassa tämän eettisen ohjeen kanssa, raukeaa.

Mikäli samaa asiaa koskien tehty poliisitutkinnan aloitus, poliisitutkinta tai oikeudenprosessin aloitus, eettinen valvontakunta käsittelee asian normaalin käytännön mukaisesti huolimatta mahdollisesta vireille pannusta oikeuskäsittelystä.