17. Terveysteknologian eettinen valvontakunta valvoo terveysteknologian sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön eettisen ohjeen noudattamista

Sailab –MedTech Finland ry:n Terveysteknologian eettisessä valvontakunnassa on vähintään kolme (3) jäsentä. Valvontakunnan puheenjohtajana toimii terveysteknologialaa ja terveydenhuoltoa tunteva henkilö, joka ei työskentele terveysteknologiayrityksessä eikä toimi aktiivisesti terveysteknologiayrityksen luottamustoimessa.  Lisäksi valvontakuntaan kuuluu muitakin sopivalla alan kokemuksella olevia henkilöitä, joista ainakin yhdellä jäsenellä on lainsäädännöllistä asiantuntemusta.

Eettisessä valvontakunnassa voi olla jäsenenä myös vaihtuva yritysten edustaja, olematta jäävi käsiteltävien valitusten osalta. Jos asian käsittelyssä tulee esiin työryhmän jäsenen eturistiriita, silloin kyseessä oleva jäsen ei osallistu kyseisen valituksen käsittelyyn.

Eettisen valvontakunnan puheenjohtajan ja jäsenen toimikauden pituus on kolme (3) vuotta, ja se voidaan uusia peräkkäin kolmesti. Terveysteknologian eettisen valvontakunnan puheenjohtajan nimeää yhdistyksen kokous. Terveysteknologian eettisen valvontakunnan jäsenet nimeää Sailab –MedTech Finland ry:n hallitus kuullen valvontakunnan puheenjohtajan näkemystä. Terveysteknologian eettinen valvontakunta on itsenäinen elin, joka toimii yhdistyksen ylimmän päätöksentekoelimen alaisuudessa.

Eettisen  valvontakunnan tehtävät ovat seuraavat:

  • käsitellä Sailab –MedTech Finland ry:n eettiseen ohjeeseen, sen soveltamiseen tai menettelytapoihin liittyvät valitukset
  • tehdä päätöksiä suoraan valituksista tai menettelytapa-asioista
  • antaa tukea ja apua eettisen ohjeen noudattamisesta ja sovitteluperiaatteiden tulkinnasta jäsenyrityksille
  • tehdä päätöksiä ja antaa sanktioita, jotka saatetaan voimaan Sailab -MedTech Finland ry:n ohjesääntöjen mukaisesti
  • antaa oikaisupyynnön mahdollisesta epäeettisestä toiminnasta jäsenyritykselle ja mikäli oikaisupyynnöstä huolimatta jäsenyritys ei korjaa toimintaansa eettisen ohjeen mukaiseksi, raportoida tästä Sailab –MedTech Finland ry:n hallitukselle
  • kehittää yhteistyössä Sailab –MedTech Finland ry:n muiden toimielinten kanssa eettistä ohjetta
  • luoda tarvittaessa sisäisiä toimintatapasääntöjä valitusten ja tulkinnan käsittelyä ja päätöksentekoa varten kuultuaan Sailab –MedTech Finland ry:n hallitusta
  • varmistaa, että sisäiset ja ulkoiset valitukset käsitellään samojen periaatteiden mukaisesti, katsomatta sitä, kuka valituksen on tehnyt
  • tulkita Sailab –MedTech Finland ry:n eettistä ohjetta suhteessa MedTech Europen ohjeeseen tulkintaristiriidassa.

Terveysteknologian eettinen valvontakunta voi kieltäytyä käsittelemästä valitusta, jos sitä ei voi sitä näiden ohjeiden perusteella ottaa käsittelyyn. Mikäli valitus on useamman maan kansallisten työryhmien päätösvallan alaisuudessa, valvontakunta siirtää valituksen käsittelyn suoraan MedTech Europen sihteeristölle.