15. Terveysteknologian ja sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden sekä ammattilaisten apurahoja koskevat julkistamisohjeet

Sailab –MedTech Finland ry:n jäsenyritykset dokumentoivat ja julkistaa kaikki myöntämänsä koulutusapurahat näiden julkistamisohjeiden mukaisesti. Lisäksi jäsenyritysten tulee julkistaa vastaavalla tavalla varat, jotka on ohjattu kolmansille osapuolille esimerkiksi ammatillisille konferenssin järjestäjille tai koulutusta järjestäville sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille koulutuksen edistämiseksi

Tätä julkistamisen ohjeistusta sovelletaan Sailab –MedTech Finland ry:n jäsenyritysten yhteistyöhön Suomessa sekä lisäksi koko MedTech Europen maantieteellisellä alueella sijaitsevien tai rekisteröityjen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden kanssa.

Raportointikausi on kalenterivuosi. Jäsenyritysten tulee raportoida myöntämänsä apurahat tämän eettisen ohjeen mukaisesti kuuden (6) kuukauden sisällä raportointikauden päättymisen jälkeen

Koulutusapurahat julkaistaan vuosittain 31.8. Tällöin jokainen jäsenyritys tai sen tytäryhtiö tai vastaava, joka on myöntänyt koulutusapurahoja julkistaa kaikki myöntämänsä koulutusapurahat julkisessa raportissa, siten että raportista on selvästi yksilöitävissä saajaorganisaatio sekä niille maksettujen koulutusapurahojen määrät seuraavissa kategorioissa:

  • koulutusapurahat, jotka on maksettu kolmannen osapuolen järjestämien koulutustapahtumien tukemiseksi mukaan lukien tuen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden nimeämien henkilöiden osallistumiseen kolmannen osapuolen järjestämissä koulutustapahtumissa
  • muut koulutusapurahat sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille myönnetyt apurahat kuten stipendit, apurahat ja / tai avustukset yleisiin tiedotuskampanjoihin
  • yksittäisistä summista kategorioiden sisällä annetaan tietoa ainoastaan viranomaisille tai saajille näiden pyynnöstä, milloin tahansa sinä aikana, kun julkistettu tieto on MedTech Europen julkisella palvelimella (3 vuotta)

Halutessaan jäsenyritykset voivat ilmoittaa myöntämänsä koulutusapurahat yhteen tai molempiin kategorioihin.

Julkistaminen tehdään englanniksi ja siihen käytetään Sailab –MedTech Finland ry:n mallipohjaa.

Lisäksi jokaisella koulutusapurahoja myöntäneellä jäsenyrityksellä on oltava toimintatapadokumentti, jossa kuvataan metodit, joita on käytetty koulutusapurahojen julkistamisen valmistelussa sekä miten ne on osoitettu kuhunkin kategoriaan. Dokumentti sisältää yleisen tiivistelmän ja /tai maakohtaiset erityisnäkökohdat sekä kuvaa käytetyt kirjaamiskriteerit sekä arvonlisä – ja muiden verojen käsittelyn, valuutankäsittelyn sekä kysymykset, jotka liittyvät koulutusapurahojen ajoitukseen ja summaan tätä Julkistamisohjetta varten, mikäli tarpeellista. Tämä toimintatapaa kuvaava dokumentti voidaan julkaista kiinnostuneen osapuolen pyynnöstä.

Julkistamiset tehdään MedTech Europen Ethical MedTech -internetsivuilla. Jäsenyritykset ovat vastuussa julkistetun tiedon oikeellisuudesta. Jäsenyritykset voivat muokata, poistaa tai miten vain muuttaa julkistamisiaan koska tahansa ennen tai jälkeen niiden julkaisemisen. Julkistettu tieto säilyy julkisella palvelimella 3 vuotta siitä, kun tieto on ensimmäisen kerran julkaistu.

Sailab –MedTech Finland ry julkistaa vuosittain jäsenyritystensä myöntämät koulutusapurahat MedTech Europen tietoja yhteistyössä hyödyntäen.