11. Terveysteknologian ja sosiaali- terveydenhuollon ammattilaisten väliset sopimukset neuvonannosta, asiantuntijatyöstä tai muusta vastaavasta yhteistyöstä

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden välinen vuoropuhelu, koulutus ja osaamisen hyödyntäminen ovat tärkeää kaikille osapuolille. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat toimia Sailab –MedTech Finland ry:n jäsenyritysten neuvonantajina ja asiantuntijoina esimerkiksi tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyen tai osallistua jäsenenä jäsenyrityksen neuvoa-antavaan työryhmään (advisory board) tai toimia esitelmän pitäjän jäsenyrityksen itse järjestämässä tilaisuudessa tai koulutuksessa.

Perusohjeet neuvonantaja- tai asiantuntijatoiminnasta:

 • Sailab –MedTech Finland ry:n jäsenyritykset määrittelevät tarpeen neuvonantotehtävään tai asiantuntijatyöhön etukäteen siten että se kuuluu jäsenyrityksen nykyisen tai tulevan liiketoiminnan piiriin
 • Neuvonantajien/asiantuntijoiden määrä ei ylitä määrää, joka tehtävään tarvitaan.
 • Neuvonantajan tai asiantuntijan tehtävään valittavan henkilön pätevyys, ammattitaito ja kokemus vastaavat määriteltyyn tarpeeseen
 • Jäsenyritys arvioi mahdollisen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen soveltuvuuden kyseiseen tehtävään ja lisäksi arvioi ja dokumentoi mahdolliset riskit
 • Neuvonanto- tai asiantuntijasopimus jäsenyritysten ja sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöiden kanssa tehdään aina kirjallisena ja se on allekirjoitettuna ennen tehtävän alkamista
 • Sopimuksessa määritellään selkeästi neuvonanto- ja asiantuntijatoiminnan luonne, sisältö sekä maksettava korvaus sekä mahdolliset kulukorvaukset
 • Korvaus noudattaa tämän eettisen ohjeen kohtuullisuuden periaatetta siten, että se perustuu yleisesti vastaavista tehtävistä maksettuun hintaan
 • Jäsenyrityksen dokumentoi sopimukset sekä mikäli asiantuntija-/neuvonanto- tai muusta yhteistyöstä syntyy jokin palvelu tai tuote, dokumentoi jäsenyritys myös nämä käyttötarkoituskuvauksineen
 • Mikäli sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen osallistuu neuvonantajan tai asiantuntijan tehtävässään yrityksen järjestämään tai kolmannen osapuolen järjestämiin tapahtumiin, on näiden täytettävä tämän eettisen ohjeen muut ehdot esimerkiksi paikan, majoitus- ja matkakulujen sekä ruokailuiden osalta.
 • Jäsenyritys voi maksaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiselle kohtuullisen korvauksen tämän toiminnasta asiantuntijana tai neuvonantajana tai muissa vastaavissa tehtävissä. Tästä ja muista mahdollisista kulukorvauksista tulee sopia kirjallisesti
 • Tätä eettistä ohjetta ja sen säännöksiä sovelletaan kaikkeen asiantuntija- ja neuvonantajatoimintaan sekä yhteistyöhön jäsenyritysten ja sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöiden kesken, myös silloin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen kieltäytyy palkkiosta.

Jäsenyrityksen on saatava lupa ja suostumus sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen toiminnalle neuvonantajan tai asiantuntijan roolissa siltä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiolta, jossa hän toimii. Yleisesti lupa pyydetään esimieheltä. Lisäksi jäsenyrityksen tulee tehdä neuvonanto- tai asiantuntijasopimuksesta työnantajailmoitus kyseiselle sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiolle, jossa kerrotaan toiminnan tarkoitus ja tavoite.

Mikäli yhteistyöstä sovitaan muualla kuin Suomessa työskentelevän henkilön kanssa, tulee neuvonanto- ja asiantuntijatoiminnan tapahtua kaikkien sen maan lakien ja asetusten mukaan, jossa kyseinen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen työskentelee, ja sen pitää olla ammatillisiin ohjeisiin soveltuvaa.

Jäsenyritykset noudattavat tämän eettisen ohjeen riippumattomuusperiaatetta valitessaan yhteistyökumppania. Yhteistyö Sailab – MedTech Finland ry:n jäsenyritysten ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ei saa olla mitenkään liitoksissa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen tapahtuneisiin, voimassaoleviin tai tulevaisuuden ostoihin, hankintoihin, suosituksiin, vuokraukseen, määräyksiin, käyttöön tai välittämiseen.